ЦЕЛОДНЕВНА   ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ Б И Л Я Н А “

гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул.”Златорог” № 3, тел.032-68-23-42

 

ДО

Г-ЖА ДОНКА ЩИЛЯНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

от ТОТКА ДРАГИЕВА ЛАМБРЕВА,

директор на ЦДГ „ БИЛЯНА” – Пловдив

 

 

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета за  календарната 2014 г.

 

Със заповед № 14 ОА 517 от 28.02.2014 година и заповед № 14 ОА 519 от 28.02.2014 год. на Кмета на Община Пловдив е определен размерът на средствата, които се предоставят на общинските детски градини за 2014 г.

Утвърденият бюджет на ЦДГ „Биляна” за 2014 година , изпратен с писмо с изх. № 14 РЗК 227/3/ от 14.03.2014 г. на Община Пловдив, е в размер на 505 842 лв.  От тях 373812 лв. представляват предоставените по Единните разходни стандарти средства за делегираните от държавата дейности( вкл. корекция с писмо № 14РТ179/4 от 24.07.2014 г.), (вкл. 38239 лв. преходен остатък от 2013 г.) и 132030 лв. са от местни дейности.

Изпълнението на бюджета за 2014г.  е както следва:

 

І. По отношение на приходната част:

 

Финансирането е следното: – държавна субсидия – 335979 лв. ( вкл. 3661 лв. за учебни помагала на подготвителните групи)

  • общински средства – 130383 лв.
  • преходен остатък – 38239 лв.

Или общо преведените средства за календарната 2014г. възлизат на стойност 504601 лв.

 

ІІ. По отношение на разходната част:

 

Съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета на ЦДГ „Биляна” към 31.12.2014 г., изразходваните средства са в размер на 485410 лв. , от които средства от делегираните от държавата дейности – 355027 лв. и средства от местни дейности – 130383 лв.

 

А) Разпределение на разхода от  държавни дейности:

 

–    258166 лв. за заплати на персонала по трудови правоотношения, в която сума са включени  и еднократни награди за 24 май в размер на 5178 лв.,  еднократните награди за 15-ти септември в размер на 5333 лв.; Ден на будителя – 1-ви Ноември в размер на 5505 лв.; допълнителни трудови възнаграждения 7538 лв./икономии/, 5180лв. за представително работно облекло на педагогическия персонал.

 

–   54917 лв. за осигурителни вноски от работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравно-осигурителни вноски и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване на заетите лица;

–     11012 лв.  изплатени суми от СБКО;

–    1680 лв. изплатени суми за временна неработоспособност (болнични) – 3 дни за сметка на работодателя;

–   6212,41 лв. за храна по ПМС 308 – за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи;

–     3661 лв. за учебни помагала за децата от подготвителните групи;

–   13316 лв. за материали – термохигрометри за всяка група по предписание на РЗИ и ПДЧ плоскости за ремонт на секционните шкафове; винилова настилка

–     1993,60 лв. разходи за квалификация на персонала.

 

Б) Разпределение на разхода от местни дейности ( само за издръжка):

 

–  62789 лв. за доставка на хранителни продукти ( намалени с безплатната храна на правоимащия персонал в размер на 3828,58 лв., отчетени в § 01), от които:

– за мляко и млечни продукти – 22121,13 лв.;

– за пресни плодове и зеленчуци – 12950,40 лв.;

– за хляб – 2385,26 лв.;

– за пакетаж и консерви – 9204,03 лв.;

– за месо, месни изделия, риба и яйца – 14220,30 лв.

–    3250 лв. за работно облекло на непедагогическия персонал

–    436,00лв. за специално работно облекло на непедагогически персонал

–    27359 лв. за вода, горива и енергия, от които:

–  за топлоенергия – 15133лв.

– за електроенергия – 9811лв.

– за вода – 2412лв.

–   18887 лв. за материали –перилни и почистващи материали, канцеларски материали, материали със стопанско предназначение, очила за работа с видеодисплей, телевизори, телефони на изплащане, гумени первази, електрожен, детски костюми

 

–    14423 лв. за външни услуги като охрана на ЦДГ ( 5688,20 лв.); пране на спално бельо (2452 лв.), телефонни услуги/1589лв./, доставка на интернет /248лв./, зареждане пожарогасители, абонаментно поддържане на програмни продукти  ( ПП „ФСД” и ПП „ТРЗ”), зареждане на тонер-касети, наем за изтривалки/890лв./, пощенски разходи, охрана с инфрачервени лъчи  и др.

 

  • 217 лв. за командировъчни разходи в страната;
  • 218 лв. за командировъчни разходи в чужбина.

 

С уважение:

ТОТКА ЛАМБРЕВА,

Директор на ЦДГ „Биляна”