Програмна система

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

НА ДГ “Биляна ”

Основание, същност

ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА  на ДГ „Биляна“ е цялостна концепция за развитие на детето и придобиване на компетентности по всяко образователно направление чрез подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел, които са в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование /01.08.2016 г. ,съобразена е с изискванията на чл.29  от Наредба № 5/03.06.2016глава 3, раздел Първи и Държавните образователни стандарти за предучилищното образование – ДОС (2016 г.).

Тя отчита спецификата на ДЗ, съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.

Приоритети:

 • Навлизане в света чрез игри, познание, радост и творчество
 • Образователно съдържание, включващо ключови за децата знания, умения и отношения по образователните направления и връзката между тях.
 • Връзка и проходимост между всички възрастови групи в детската градина, както и към образователния процес в училище.
 • Ефективна система за проследяване на резултатите от процеса на усвояване на знания, умения и отношения. Концептуални цели:

 Основни принципи:

 • Детето-център и субект на педагогическото взаимодействие.
 • Уважение към личността на детето и осигуряване на условия за методическа помощ за постигане на високи резултати на база на индивидуалните особености на децата и техния стил на учене, изява на неговата индивидуалност.
 • Осигоряване на условия за равен старт.
 • Организиране на учеща среда, интеграцията на децата със СОП чрез подкрепа и уважение, уважение към културните и етнически различия.
 • Педагогическото взаимодействие – придобиване на съвкупност от компетентности.

Водещи подходи за постигане на глобалната цел :

 • Личностен и индивидуален подход към детската личност – създаване на условия всяко дете да действа индивидуално, да има свободен избор в дейностите, неограничени възможности за всяка ситуация с оглед цялостното му развитие.
 • Конструктивизъм и успеваемост – създаване на условия детето активно да моделира своето разбиране или знание чрез взаимодействие в различни дейности. Да предоставяме възможности за изява на децата , да гиподкрепяме, насърчаваме, улесняваме и тестваме в реални условия, да подържаме интереса и мотивацията им. Да учи конструктивно едно дете означава да учи активно, да решава проблеми, да пренася /трансферира/ наученото в реални условия, дарешава различни казуси, проблемни задачи, да повишава своята самостоятел-ност и критично мислене. При този подход детето е ситуирано в центъра на онова, което правим в групата, в противовес на традициите и догмите то е активно действащ субект и личност в процеса на учене чрез игра. Конструктивизмът е „учене чрез участие„
 • Включване на семейството като партньор на институцията.
 • Функционално делово партниране- дете-дете, дете-учител, учител-родител
 • Емоционално филтриране и изграждане на екип.
 • Ситуационен и интегрален подход
 • Интеркултурализъм . Интеркултурното образование е ориентирано към сътрудничество и съвместна дейност. Терминът „интеркултурно“ поставя акцент върху динамиката на процесите на интеракция (взаимоотнояения и взаимозависимости).

Форми за педагогическо взаимодействие:

 • основни
 • допълнителни.

Организират се в съответствие с настоящата програмна система при зачитане на индивидуалните потребности и интереси на децата от различните възрастови групи, съобразени със степента на тяхното развитие, възрастовите им особенности, индиви-дуалните потребности за постигане на основна цел и цялостното развитие на детето.

 1. Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация (ПС), която протича предимно под формата на игра. ПС се организира само в учебно време на учебната година и представлява интегриране на процесите на възпитание, обучение и социализация съобразно индивидуалният предметно практически опит на детето в групата. ПС осигурява пстигането на компетентностите по ДОС за седемте образователни направления (ОН)-Педагогическата ситуация е вид системно и методично изследване, така че от непостижима възможно най-добра форма да се премине към възможно най-ефективна и иновативна практическа реализация. Броят и продължителността на ПС се определя от ДОС(В таблицатапо-долу за хорариум наПС по възрастови групи и ОН съгласно Наредба № 5/03.06.2016).
 2. Допълнителните форми на педагогическото взаимодействие са тези, които се организират ежедневно по преценка на учителя в рамките на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват компетентностите по ДОС с цел разнообразяване живота на детето и цялостното му личностно развитие. Допълнителните форми се организират извън времето за провеждане на ПС. Те могат да бъдат – утринно раздвижване, подвижни игри, спортно подготви-телни,дидактични,автодидактични и творчески /СРИ, театрализирани/ игри,проекти,експерименти, разходки, излети, посещения на обекти, творчески изяви, конкурси и презентиране на детски таланти, екскурзии сред природата, работа в ателиета, тържества, развлечения и др. Те са незадължителни и нерегламентирани. Могат да се осъществяват с цялата група, с подгупа или индивидуално с определени деца.

 

Учителите от всяка група определят седмичния броя на ПС за своята група, съобразно Наредба № 5 за ЗПУО и конкретизират тяхното разпределяне, след което седмичното разпределение се утвърждава от Директора.

Организация на деня – дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Време Режимни моменти
I група
7.00-8.15ч. Прием, дейност по избор,индивид.разговори
8.15-8.30ч. Утринно раздвижване
8.30-8.40ч. Тоалет
8.40 – 9.00ч. Закуска
9.00-9.15ч. Ситуация
9.20-9.30ч. Тоалет
9.30-10.00ч. Ситуация, СРИ
10.00-10.15ч. Подкрепителна закуска
10.15-10.30ч. Подвижни игри /СПУИ/
10.30-11.15ч. Игри на открито, ИПС, дейност по избор/Дейности над ДОС
11.15-11.30ч. Тоалет
11.30- 12.30ч. Обяд
12.30-13.00ч. Тоалет
13.00-15.30ч. Сън
15.30-15.45ч. Тоалет
15.45-16.00ч. Подвижни игри
16.00-16.30ч. Закуска
16.30-16.45ч. Ситуация
От 16.45ч. Дейност по избор, изпращане/ дейности над ДОИ
II група
7.00-8.15ч. Прием на децата, дейност по избор,индивидуална работа
8.15-8.30ч. Утринно раздвижване
8.30-9.00ч. Закуска
9.00-10.00ч. Ситуации с междинни подвижни игри
10.00-10.15ч. Подкрепителна закуска
10.15-10.45ч. СРИ, ПИ, СПУИ
10.45-11.30ч. Разходки, игри на открито/ Дейности над ДОС
11.30-12.30ч. Обяд
12.30-13.00ч. Тоалет
13.00-15.30ч. Сън
15.30-15.45ч. Тоалет
15.45-16.00ч. Подвижни игри
16.00-16.30ч. Закуска
16.30-16.50ч. Ситуация
От 16.50ч. Дейност по избор, изпращане на децата/дейности над ДОС
III Подготвителна група
7.00 – 8.20ч. Прием на децата, дейност по избор, иднивидуална работа
8.20-8.40ч. Утринно раздвижване
8.40-9.00ч. Закуска
9-10.15.00ч. Учебни ситуации
10.15-10.30ч. Подкрепителна закуска
10.30-11.00ч. СРИ, ПИ, СПУИ
11.00-11.45ч. Игри на открито,разходки
11.45-12.00ч. Тоалет, подготовка за обяд
12.00-12.30ч. Обяд
12.30-13.00ч. Тоалет
13.00-15.30ч. Сън
15.30-15.45ч. Тоалет
15.45-16.00ч. Подвижни игри
16.00-16.30ч. Закуска
16.30-17.00ч. Ситуации
След 17.00 ч. Дейност по избор, индивидуална работа, изпращане, дейности над ДОС
IV Подготвителна група
7.00-8.15ч. Прием на децата, дейност по избор, индивидуална работа
8.15-8.30ч. Утринно раздвижване
8.30-9.00ч. Закуска
9.00-10.00ч. Ситуации
10,00-10,15ч. Подкрепителна закуска
10,15-10,45ч. Задължителна регламентирана ситуация
10.45-11.45ч. СРИ,ПИ,СПУИ,игри на открито, разходки, дейности над ДОС
12.00-12.30ч. Обяд
12,30-13,00ч. Тоалет
13.00-15.00ч. Почивка, сън
15.00-15.20ч. Подвижни игри, тоалет
15.20-15.45ч. Закуска
15.45-16.30ч. Ситуации
16.30ч. Дейност по избор, дейности над ДОС
След 17.00 ч. Изпращане на децата, индивидуална работа, дейности над ДОС

Тематично разпределение за всяка възрастова група /Приложение № 1/

Тематичното разпределение включва темите, очакваните резултати, методите и формите за проследяване постиженията на децата във всяка група. Разработва се от учителите по възрастови групи като се отчитат интересите на децата и спецификата на ДЗ. Осигурява ритмично и балансирано разпределяне на съдържанието по ОН. Варианта за изработване на тематичното разпределение е по избор на учителитете-Утвърдените от Директора тематични разпределения се съхраняват от учителите на групата заедно с дневника на групата. Темите, които ще се реализират в съответния месец имат глобален характер, реализират се чрез една или няколко ПС и дават възможност за придобиване на компетентностите от различните ОН. Тематичното разпределение може да се преструктурира при възникнали обстоятелства от обективен характер. Това се отнася за конкретната група и се предоставя на Директора за утвърждаване. Съхранява се от учителите заедно с дневника на групата.

Механизъм на взаимодействие между участниците в ПУО

Участници в ПУО са децата, учителите, родителите  и директора .

Сътрудничеството и взаимодействието между участниците в ПУО се осъществява при условия и по ред определени в Правилника за дейността на ДГ. Част от меха-низма за взаимодействие са и Плановете за работа с родителите по групи.

Сътрудничеството и партньорството с родителите се осъществява

 • Вербално – при приема и изпращането на детето, GSM.
 • Писмено – чрез информационни табла на групата.
 • Електронно – имейл, скайп, феисбук, блог, ел. поща на ДГ или групата.

1.Индивидуални форми  – индивидуални консултации по инициатива на родителя или учителя в удобно и за двете страни време,посещение по домовете, беседи, консулта-ции, кореспонденция.

2.Групови форми – беседи, дискусии, практикуми, консултации, семинари,провеждане на общи празници, развлечения, концерти, изложби, родителски клубове, училища за родители, родителски срещи, присъствие и участие на родителите в процеса на ПУО, оказаване на помощ под различна форма на групата и ДЗ, включване в образователния процес чрез участие в Консултативния кабинет за родители,група за подкрепа на родители и тренинги с родители;

3.Колективни форми – родителски събрания, срещи, родителски университети, семинари, дискусии, открити дни или занимания, конкурси, празници и развлечения, екскурзии.

Други форми на комуникация :

 • Стая на семейството
 • Организиране на кръгла маса
 • Проекти
 • Анкети

Основна цел  на тематичното разпределение: Цялостно развитие на детето и създаване на условия за изява на индивидуалния му потенциал и емоционално благополучие.

Водещи цели:

 1. Осигуряване на образователен процес, съобразен с образователните направления и образователните ядра, определени от ДОС (2016 г.).
 2. Осигуряване на взаимодействие между дейностите на детето в съответствие със задачите по образователни направления и образователните ядра към всяко направление.
 3. Приложение на основни и допълнителни подходи и форми на педагогическо взаимодействие, съобразени с възрастта на децата и постигане на компетентностите, определени в ДОС за предучилищно образование.
 4. Активното присъствие на игрови ситуации и игрови подходи в образователния процес по всички направления.
 5. Осигуряване на баланс между програмната система – от една страна, и от друга – необходимостта от перманентно усъвършенстване и актуализиране на стратегията за развитие на детската градина.

 

Тематичното разпределение по образователните направления за всяка възрастова група се характеризира с:

 • Ритмично и балансирано разпределение на образователното съдържание по теми, месеци и седмици.
 • Принадлежност на всяка тема към съответно образователно ядро.
 • Очаквани резултати от целенасочената работа по всяка тема.

Организация напроследяване на резултатите от образователния процес:

 1. Проследяването на резултатите от образователния процес има следните задачи:
 • да се проверява ефективността на отделните подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
 • да се проследяват резултатите от образователния процес: по образователни направления; общо за детската група; по отношение на всяко дете;
 • на базата на тези резултати да се планира образователния процес по дейности и образователни направления;
 • да се осъществява съобразеност на образователният процес с индивидуалните особености или специалните образователни потребности на децата.

Средствата за проследяване на резултатите от образователния процес се прилагат: текущо: чрез ситуации, включени в хорариума по отделните образователни направления, на принципа „входно-изходно “ ниво: чрез ситуации – също включени в хорариума на образователното направление, в началото и в края на учебната година. Проследяването на детските постижения е на основание на трите етапа на учебния процес:

 • Възприемане на информацията.
 • Разбиране и осмисляне на информацията.
 • Приложение на информацията в нови непознати ситуации и условия.

В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие

Методи за проследяванена резултатите:

 • Наблюдение. Цели на наблюдението: Опознаване индивидуалното развитие на децата чрез установяване на техните характерни възрастови и индивидуални особенности. Проследява настъпилите промени при децата през учебната година. Периодично се уведомяват родителите за развитието на детето в детската градина.
 • Познавателни задачи за установяване на резултатите по седемте  ОН .
 • Задачи със структуриран отговор – Използват се за проследяване на възприемане на знанията, тяхното разбиране и приложението им.
 • Задачи с свободен отговор – Използват се за установяване на изпълнителни умения : пеене , свирене, рисуване, моделиране, конструиране, при които се проследява тяхното изпълнение и анализира крайния резултат, който във всички случаи ще бъде уникален за всяко дете.

Следваща форма за проследяване е активното участие на детето в различните видове дейности за създаване на различни по характер продукти (фантастични разкази, игри, рисунки, апликации и други)

 • Социометричен метод. Социометричният метод се състои в следното: Всяка детска група има свой специфичен облик повлиян от взаимоотношението на децата в групата и от подходите на детският учител. Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения в групи с помощта на социограма и социоматрица.

 

Посочените приоритети, концептуални цели, структурирането на тематичното разпределение по групи и образователни направления, както и проследяването на резултатите от образователния процес са важна част от стратегията за развитие на детскатаградина, характеризираща се със следните основни аспекти: мисия и визия, ценността на нагласите, поведението и глобалната цел на педагогическия екип.

 Хорариум по възрастови групи съгласно Наредба № 5/03.06.2016г.

Направление 1.      гр.

3 – 4 год.

2.      гр.

4 – 5 год.

3.      гр.

 5 – 6 год.

4.      гр.

6 – 7 год.

Български език и литература 1 2 2 3
Математика 1 1 2 3
Околен свят 1 2 2 3
Изобразително изкуство 2 2 2 2
Музика 2 2 2 2
Конструиране и технологии 1 1 2 2
Физическа култура 3 3 3 3
Общо за седмицата 11 13 15 18
Целодневна организа-ция 11 13 15 18
Почасова организа-ция 11 13 15 18

 Основни цели на образователното направление  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА(БЕЛ):

 • Комплексна реализация на речевото развитие на детето от предучилищна възраст.
 • Задоволяване на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуни- киране и общуване.
 • Готовност за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване.
 • Изграждане на нагласа у детето да слуша активно художествено произведение и да изразява отношението си към него и към постъпките на героите в него.

Образователното съдържание е разпределено в шест образователни ядра:

 • Свързана реч(СР)
 • Речник(Рк)
 • Граматически правилна реч(ГПР)
 • Звукова култура(ЗК)
 • Възприемане на литературно произведение (ВЛП)
 • Пресъздаване на литературно произведение. (ПЛП)

Приоритетните компетентностина дететопо образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Планирането на дейностите по образователното направление гарантира запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност. Необходимо е да се осигурят условия за стимулиране на детето към активност в процеса на говорене и слушане, като то: назовава предмети, признаци, действия и употребява думите в контекста на изречението; разбира смисъла на думите, които употребява; конструира различни видове изречения в ежедневната си реч; произнася правилно фонемите в българския език; проявява култура на речево общуване.

Основни цели на образователното направление МАТЕМАТИКА ( М ):

 • Стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето към математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване на обобщени способи при възприемането и оценяването им.
 • Стимулиране на интелектуалното развитие на децата чрез: изграждане основите на логико-математическото мислене, развиване на сензорни способности и овладяване на сензорни еталони, обогатяване на речника и свързаната реч.
 • Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Съобразно възрастовата характеристика и познавателното развитие на децатра в детското заведение.

Образователното съдържание е разпределено в пет образователни ядра:

 • Количествени отношения ( КО)
 • Измерване ( Изм.)
 • Пространствени отношения (ПО)
 • Времеви отношения (ВО)
 • Равнинни фигури ( РФ).

Приоритетните компетентности на детето по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Основни цели на образователното направление ОКОЛЕН СВЯТ(ОС):

 • Формиране на социалната и емоционалната интелигентност на детето.
 • Формиране на отношение и осъзнати представи за аза.
 • Надграждане на когнитивни умения за опознаване на социалната и природна среда.
 • Придобиване на отношение към здравето, социалните, националните и културни ценности.
 • Формиране на социални умения и формиране на социално-нравствено поведение.
 • Поетапно изграждане на готовност за училище.

Образователното съдържание е разпределено в четири образователни ядра:

 • Самоутвърждаване и общуване с околните (СОО)
 • Социална и здравословна среда (СЗС)
 • Културни и национални ценности (КНЦ)
 • Светът на природата и неговото опознаване (СПНО)

Приоритетните компетентностина детето се осъществяват чрез надграждане и вграждане на знания, умения и отношения по възрастови групи и чрез балансирано разпределение на образователното съдържание към четирите образователни ядра. Целенасочената и мотивирана активност на детето в процеса на овладяване на знания, умения и отношения се осъществява чрез познавателни, игрови и диагностични дейности. Начините за проследяване на постиженията на децата са съобразени със спецификата на тематичното образователно съдържание, възрастовите и индивидуалните особености на децата по групи.

 Основни цели на образователното направление ИЗОБРАЗИТЕЛНОИЗКУСТВО (ИИ):

 • Разгръщане на разнообразни изобразителни дейности – познавателни, изобразителни и творчески за подготовка за училище.
 • Създаване на умения за решаване на индивидуални и групови задачи, планиране и др. Целенасочено  овладяване на графични умения и детайлизация при подготовка на ръката за писане. По-задълбочено  запознаване с приложно-декоративно изкуство и скулптура.
 • Усъвършенстване уменията на децата да пресъздават обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване.
 • Активното включване в дейности по художествено конструиране и моделиране.
 • Развитие на творчеството и работата в екип.
 • Изграждатне у детето представи, умения и отношения, свързани с изобразяване и пресъздаване на обекти и явления от заобикалящата го среда.
 • Развивитие  както общи, така и специфични възприятия и умения на децата, чрез които те изразяват своите идеи и преживявания в света на формите и цветовете около тях.

Образователното съдържание е разпределено в три образователни ядра:

 • Художествено възприемане (ХВ)
 • Изобразителни материали и техники (ИМТ)
 • Изобразително творчество(ИТ)

Приоритетните компетентности на дететопо образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. При планирането на дейностите се осигуря запозна-ване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.

Основни цели на образователното направление ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА( ФК)

 • Комплексното развитие на детето от предучилищна възраст: добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност;
 • Създаване на потребност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната дейност;
 • Игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност.

Образователното съдържание е разпределено в три образователни ядра:

 • Естествено-приложна двигателна дейност (ЕПДД)
 • Спортно-подготвителна двигателна дейност(СПДД)
 • Физическа дееспособност (ФД)
 • Игрова двигателна дейност (ИДД)

Приоритетните компетентности на детето  по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Очакваните резултати за това направление са: съответстващо на възрастта ниво на двигателните спо- собности и функционалните възможности на организма; умения за комбиниране на приложните движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни усло- вия; познания за спортове, спортни съоръжения, пособия и екипировка; положително отношение към двигателната активност, здравословния начин на живот, спорта и туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет.

Основни цели на образователното направление МУЗИКА(МУЗ.):

 • Емоционална активност на децата.
 • Социална, познавателна и музикално-артистичната подготовка на децата за постъпване в първи клас.
 • Заучаване на по-голям брой песни, както и импровизиране на инструментален съпровод на песен.
 • Развитието и обогатяването на речта на децата се свързват и с определяне звучността на музика с използване на няколко понятия.
 • Запознаване с бълг. фолклор чрез изпълнение на елементи на право хоро, ръченица и някои народни обичаи.
 • Реагирането на децата при звучаща музика, в която ясно се очертават темпови и динамични промени.

Образователното съдържание е разпределено в четири образователни ядра:

 • Възприемане (Впр.)
 • Възпроизвеждане (Впж.)
 • Музика и игра (МИ)
 • Елементи на музикалната изразност (ЕМИ)

Приоритетните компетентности на детето образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете и формиране на лично отношение към музиката като изкуство, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности., постигане развитие на музикално-изпълнителски умения и умения за слушане на музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност, както и стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да й се радват и да я преживяват. При планирането на дейностите се осигурява запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.

Основни цели на образователното направление Конструиране и технологии(КТ):

 • Включвне на редица манипулативни и практически умения, познавателни умения в подготовката на детето за училище.
 • Работа със схематични изображения, разбиране, решаване на проблеми, работа по- малки проекти, пренос на знания и др.
 • по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности. Обособена е и работата по първоначално запознаване с техниката – инструменти, машини, които децата срещат и използват като модели и играчки на транспортна и строителна техника и домашни уреди.

Образователното съдържание е разпределено в четери образователни ядра:

 • Конструиране и моделиране (КМ)
 • Обработване на материали, съединяване и свързва (ОМСС)
 • Грижи и инициативност (ГИ)
 • Техника (Т)

Приоритетните компетентности надетето са насочени да разбират ролята им в живота на хората и някои правила за безопасност.По-голяма самостоятелност в конструктивно-техническата дейност, както и работата по собствен замисъл, вкл. подбиране и комбиниране на подходящи и разнообразни материали и инструменти. Предложени са възможности за началното развитие на инициативността и предприемчивостта и дигиталната компетентност, като се формират умения за работа в екип, планиране, представяне и осъществяване на идеи и малки проекти. Създаване на условия за първоначално запознаване с възможностите на информационните и комуникационните технологии.