Годишен план

Г О Д И Ш Е Н   П Л А Н

НА ДЕТСКА ГРАДИНА  „БИЛЯНА“

  2020/2021 учебна година 

 Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет –

Протокол №1/15.09.2020г.

Мисия на ДГ „Биляна”

Утвърждаване авторитета на ДГ ”Биляна” като престижно, конкурентно – способно детско заведение от съвременен тип, гарантиращо зачитане правата на децата, съчетаващо ценностите на детството и гъвкавостта на модерните образователни технологии. Осигуряване на среда провокираща детската активност. Детско заведение, в което работи високо квалифициран педагогически екип, способен да планира, организира и реализира възпитателно–образователния процес на високо конкурентноспособно ниво. Екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творчество, професионализъм и критично мислене в осъществяване на възпитателно-образователния процес за развитието на децата – тяхната активност, емоционална удовлетвореност, проявата на оценка и самооценка, съобразяване с другите, социални преживявания, мотиви и потребности.

Непрекъснато подобряване на базата, която да оптимизира  учебно възпитателния процес чрез динамична и привлекателна среда, както да помага на детето при неговата индивидуална изява.

За реализирането на своята мисия детската градина изгражда отворена , гъвкава и ефективна система на предучилищно образование, формира диалогична среда за активно участие на родителите при създаване на условия за пълноценна и сигурна среда за възпитание, обучение и труд.

Визия на ДГ „Биляна”

„Биляна” – градина утвърждаваща името си във времето; предпочитано място отродители, доверили ни се за грижата към тяхното дете; обичана и желана от децата за игри, забавления и възприемане  на нови знания;  квалифицирани педагози, полагащи всички усилия да осигурят сигурна среда за възпитание, обучение и социализация на децата.

Оперативна  цел:

Стимулиране на културните и национални  ценности за изграждане на детската личност  и възпитание в родолюбие чрез българските народни традиции и обичай .

 Тема:  „Познавам традициите и обичаите на моята родина“

 КОМИСИИ И ОТГОВОРНИЦИ

2020-2021 учебна година

I. Квалификации

 1. Гл. у-л Стоянова
 2. У-л Василева

II. Кмисия по БДП

 • 1.Ст. у-л Рабаджийска – председател
 • 2.Ст. у-л Шопова
 • 3.Ст. у-л Пелтекова

III.Комисия по творческите въпроси

 • Гл. у-л Стоянова – председател
 • Ст. у-л Стрезова

ІV.Комисия по  празници,развлечения и тържества

 • 1.Ст. у-л  Стрезова- председател
 • 2.Гл. у-л  Стоянова
 • 3,У-л по муз. Панева

V. Координаторипротивопожарнаохрана, безоп.условиянатруд:

 • РадкаДокторова- председател
 • ВенциславБодуров
 • МарияАтанасова

VI. Комисия по дарения:

 • Ст. у-л Войняговска– председател
 • У-л Василева

VII. Комисия по здравеопазване и хигиена

 1. Мед. сестра Енева – председател
 2. У-л Василева
 3. Ст. у-л Колева

 

VIII. Комисия по вътрешноучилищни  конкурси:

 • 1.Гл.. у-л   Стоянова  – председател
 • Ст. у-л Ценова
 • Ст. у-л Стрезова

IX. Комисия за безопасност на спортните уреди и съоръжения в ДГ.

 • 1.Ст. у-л   Стрезова
 • Ст.. у-л Найденчовска
 • ОР В. Бодуров

X.Отговорник интериор:

1.Ст. у-л Колева

XІ.Отговорнк методичен кабинет:

1.Ст. у-л Пелтекова

XIІ. Отговорнк физ.салон:

1.Гл. у-л Стоянова

XIII.Отговорници гардероб:

 1. Ст.. у-л Найденчовска
 2. Ст. у-л Ценова

XІV. Отговорник по ГО:

Ст. у-л Найденчовска

ХV. Секретар на ПС :

У-л  Шопова

ХVI. Секретар на ОС : 

У-л Шопова

VVII. Отговорник театри:

Ст. у-л Войняговска

Ателиета по изкуствата:АТФ „ Дъждовни капчици“

 КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН  НА  ДЕЙНОСТИТЕ

 Месец   СЕПТЕМВРИ

Дейност Срок Отговорници
І. Образователно възпитателна дейност

 

1.Тържествено откриване на новата учебна година – празник.

 

 

 

14.09.2020г.

 

 

у-ли по групи

у-л муз. Панева

2. Създаване на есенна среда  в групите. 14-18.09.2020г. у-ли по групи

 

3.Приемане график  за ползване на физкултурния сало, музикален кабинет и Допълнителни дейности.

 

17.09.2020г.

 

у-л муз. Панева

ст. у-л Найденчовска

 

4. Подготовка на интериор в градината.

 

16.09.2020г. у-лите по групи
5. Избор на фирма за допълнителни дейности.

 

25.09.2020г.

 

Комисия за избор на ДД

 

6. Седмица на мобилността.

6.1. „ На зелено премини“ – ПИ по БДП

 

6.2.„ Аз се движа безопасно“ – рисунка на асвалт.

 

17.09.2020г.

 

 

18.09.2020г.

 

Комисията по БДП

 

у-ли по групи

 

7. Обновяване кътовете по БДП в групите.

 

28.09.2020г. у-лите по групи

 

8. Сформиране и подготовка на работата на АТФ „Дъждовни капчици“

 

28.09.2020г.

 

р-ли АТФ

 

9. Създаване на есенна среда по коридори и физ. салон.

 

28.09.2020г.

 

Комисията по интериора

 

10. Развлечение на тема:“ Златокоса ЕСЕН!“.

 

30.09.2020г. у-л муз. Панева

 

11.Работа с децата по темата: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“

 

Постоянен у-ли по групи

у-л по муз.

ІІ. Теми и график на заседанията на ПС: Срок Отговорници
1. Приемане на Стратегията на ДГ за 2020-2024г.

2. Приемане на годишен план;

3.Приемане програма  по групите;

4.Запознаване с график и план на квалификационната дейност;

5. ПриеманенаПлан БДП;

6. Актуализация и приеманенаправилника  за вътрешниятрудовред;

7. Приеманенаправилникзадейносттана ДЗ;

8.Приеманенаправилникзаосигуря-ванена БУВОТ;

9. Приемане планзаконтролнатадейност;

10. Приеманена План за педагогически съвети;

11.Избор на комисии и работни групи за 2020-2021г.

 

 

14.09.2020г.

 

 

 

 

 

 

14.09.2020г.

 

гл.у-л Стоянова

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители

ІІІ.  Административна дейност

 

Срок Отговорници
1.Извършване проверка на състоянието на оградата, и уредите на двора и  изготвяне заключение за състоянието и необходимостта от обезопасяването им.

 

07-11.09.2020г. ЗАС

РО

комисия. КБДП

 

2.Актуализиране на вътрешните правилници.

 

14.09.2020г. Директор

 

3. Осигуряване на Задължителна Учебна Докоментация (ЗУД)

 

14.09.2020г. Директор

ЗАС

 

4.Изготвяне на заявка за квалификационни форми  финансирани от МОН.

 

15.09.2020г. Директор
5.Изготвяне на Списък Образец 2

 

18.09.2020г. Директор

 

6. Провеждане на периодичен инструктаж на служителите по безопасност на труда и ППО. 18.09.2020г ЗАС

Мария Атанасова

 

7. Проверка на разходите за ток, вода, телефон Ежемесечен Директор

 

8. Преглед на бюджета и отчет на ОС. 22.09.2020г. Директор

 

ІV.Контролна дейност

 

Срок Отговорници
1.Проверка на дневниците.

 

Постоянен

 

Директор

 

2.Проверка на работното време на персонала.

 

Ежемесечно

 

Директор

 

3.Проверка на педагогиески ситуации.

 

Попстоянен Директор

 

4. Проверка на документацията на ЗАС и домакин.

 

Попстоянен Директор

 

5. Проверка на складова наличност. Постоянен Директор

 

V. Квалификация на кадрите

 

Срок Отговорници
1. Лекция на тема: „Как да се предпазваме от Ковид 19 – мерки и дезинфекция“

 

16.09.2020г.

 

м.с. Енева

 

2. Консултации по проблемни въпроси.

 

Постоянен гл. у-л Стоянова

 

VІ. Взаимодействие с родителите

 

Срок Отговорници
1.Срещи с родители на новопостъпващи деца.

 

16.09.2020г.

 

учителите  на първа група
2. Провеждане на срещи с родители по групи. Запознаване с ПДДГ, правила за работа в условията на COVID 19.

Запознаване на родителите с обучението по БДП.

 

 

15-18.09.2020г.

 

 

у-лите по групи

 

3. Заседания на комисията на УН .

 

30.09.2020г. гл. у-л Стоянова

 

4. Работа с родителите във връзка с празника на есента. 28-30.09.2020г. у-лите по гупи
VІІ.  Хигиена и здравеопазване

 

Срок Отговорници
1. Цялостна проверка на  хигиенното състояние на ДГ.

 

15.09.2020г.

 

 

м.с. Енева

комисията по хигиената

 

2. Изработване план за закаляване на децата през   есенно- зимния сезон.

 

    16.09.2020г.

 

м.с. Енева

 

4. Проверки на групи, входове, физкултурен салон, дворове и площадки.

 

Ежедневни м.с. Енева

 

5. Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежемесечен м.с. Енева

 

6. Закалителни процедури с децата- излизане навън.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

у-лите по групи

7. Изготвяне справка за хранителния продуктов набор –  спазване на рецептурник.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

 

Месец ОКТОМВРИ

Дейност Срок Отговорници
І. Образователно възпитателна дейност

 

1.Обогатяване на МТБ в групите с материали за учебно възпитателната работа – строители, кукли, книжки, изобразителни материали.

 

 

 

 

01.10.2020г.

 

 

гл.у-л Стоянова

ст. у-л Стрезова

Директор

 

2. Провеждане на скрининг тестове на на 3 годишните  деца.

 

01.10.2020г. Експерт

 

3. Анкета с децата за превенция на агресията.

 

01-06.10.2020г.

 

у-ли по групи
4. Анализ на резултатите от анкетата.

 

07-09.10.2020г. КСМПТН в ДГ

 

5.Извършване на диагностика на входно ниво на децата по групи

 

 

15.10.2020г.

 

у-ли по групи

 

6.Извършване на входно ниво на децата по направления.

 

20.10.2020г. старши учители
7.Извършване на входно ниво на децата в ДГ.

 

23.10.2020г. гл.у-л Стоянова

 

8.Приемане план за посещение на детски театър и избор на такъв.

 

26.10.2020г.

 

ст. у-л А.Войняговска
9. Седмица на бълг. детската  книга:

1„ Прочети ми пак“; 2.Игра „ Приказката довършете“; 3.“ Художествени колажи- цитати на герои от бълг нар.приказки“; 4. „Илюстра-ции на бълг. Нар приказки“; 5. Изложба на илюстраций от бълг. нар приказки“.

 

26-30.10.2020г. у-ли по групи

 

10.Приемане състава и репертоар  на-АТФ „Дъждовни капчици.

 

27.10.2020г.

 

у-ли на АТФ

 

11.Работа с децата по темата: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“ Постоянен у-ли по групи

у-л по муз.

 

ІІ. Теми и график на заседанията на ПС:

 

Срок Отговорници
ІІІ.  Административна дейност Срок Отговорници
1.Изработване план за зимна подготовка.

 

08.10.2020г.

 

ЗАС

Мария Атанасова

3. Подготовка на инвентаризация.

 

12.10.2020г ЗАС

Мария Атанасова

4. Актуализиране на документацията по ППО.

 

Постоянен

 

Директор

 

5. Проверка на разходите за ток, вода, телефон. Ежемесечен Директор

 

ІV.Контролна дейност Срок Отговорници
1.Проверка на дневниците.

 

Попстоянен

 

Директор

 

2.Проверка на хигиената  в Детската градина.

 

Постоянен Директор

 

3.Проверка на педагогиески ситуации.

 

Попстоянен Директор

 

4. Проверка на документацията на ЗАС и домакин.

 

Постоянен Директор

 

V. Квалификация на кадрите

 

Срок Отговорници
1. Презантация на литература: „ Българските народни обичаи и традиции и приложението им в детската градина“. 07.10.2020г. ст. у-л Стрезова

 

2.Осигуряване на методически насоки и ръководства за обучението по БДП.

 

08.10.20202г.      Директор

гл. у-л Стоянова

 

3.„Приобщаващо  образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в ДГ“. 13.10.20202г.      Директор

гл. у-л Стоянова

4. Консултации по проблемни въпроси. Постоянен гл. у-л Стоянова

Директор

VІ. Взаимодействие с родителите

 

Срок Отговорници
1. Анкета с родителите по БДП

 

14.10.2020г. ст. у-л Рабаджийска
2.Родителско табло на тема: „Традициите и обичаите ни“ 22.10.2020г. ст. у-л  Сариева
3. Четене на  българска детска литература 26.10.2020г. у-ли по гупи
4. Организация и сътрудничество за Деня на народните будители. 26-30.10.2020г. у-ли по гупи

 

VІІ.  Хигиена и здравеопазване Срок Отговорници
1.Извършване на вътрешен одит по НАССЕР системата и работата на кухнята и чистачите. 06.10.2020г.

 

Директор
2.Изготвяне справка за хранителния продуктов набор – спазване на рецептурник.

 

19.10.2020г.

 

Директор
3.Провеждане на закалителни процедури с децата.

 

Ежемесечно

 

у-ли по гупи

 

4.Проверка на хигиенноото състояние на ДЗ.

 

Ежемесечно

 

м.с. Енева

комисията по хигиената

5. Проверки на групи, входове, физкултурен салон, двор и площадки. Постоянен

 

м.с. Енева

 

6. Оформяне и поддържане на табла за  актуална здравна информация.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

 

 Месец   НОЕМВРИ

Дейност Срок Отговорници
І. Образователно възпитателна дейност

 

1. Празник – Ден на народните будители.

 

 

02.11.2020г.

 

 

 

 

у-ли по групи

2.Изложба : „ Можем да творим с  природни  материали.“ 05.11.2020г. у-л Василева
3. Провеждане на учебна евакуация по ППО.

 

16.11.2020г. ЗАС

Мима Атанасова

4. Организиране и провеждане на деня на християнското семейство.

 

20.11.2020г.

 

у-ли по групи

 

5. Изготвяне и обсъждане сценариен план за  годишно тържество на ДГ.

 

25.11.2020г.

 

КПРТ

 

6.Създаване на подходяща зимна среда по коридори и физ. Салон. 25-27.11.2020г. Комисия по интериора

 

7. Създаване на подходяща зимна среда в групите. 23-27.11.2020г. у-ли по групи

 

7. Изложба на тема „ Шарени черги и престилки“.

 

30.11.2020г.

 

ст. у-л Войняговска
8. Начало на проект : „В старата къща” – обособяване на битов кът във фоайето на детската градина с участие на родители.

 

30.11.2020г. у-ли по групи

 

9. Изложда на  тема „ На зелено премини“.

 

30.11.2020г. ст. у-л Ценова

у-ли по групи

 

10. Работа с децата по темата: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“ Постоянен у-ли по групи

у-л по муз.

ІІ. Теми и график на заседанията на ПС: Срок Отговорници
1.Запознаване с плана на тематичната проверка: На тема: Тема: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“.

2.Анализ на входното ниво.

3.Обсъждане работата по подготовката на тържеството послучай годишнината на ДГ.

 

 

 

 

 

02.11.2020г.

 

 

 

Директор

 

гл. у-л Стоянова
КПРТ

 

ІІІ. Административна дейност

 

Срок Отговорници
1.Извършване на инвентаризация.

 

05.11.2020г. ЗАС

Мария Атанасова

2.Преглед на състоянието на сградата – покрив, дограма и отчет за дейността. 17.11.2020г. ЗАС

ОР

 

3. Проверка на разходите за ток, вода, парно и телефон. Ежемесечен Директор

 

4. Изготвяне на план за зимна подготовка. 03.11.2020г.

 

Директор

 

ІV.Контролна дейност

 

Срок Отговорници
1.Проверка на дневниците.

 

Попстоянен

 

Директор

 

2.Проверка на документацията на ЗАС и домакин.

 

Попстоянен

 

Директор

 

3.Проверка на педагогиески ситуации.

 

Попстоянен Директор

 

4.Тематична проверка. 20.11.2020г. Директор

 

V. Квалификация на кадрите

 

Срок Отговорници
1. „ Съхраняване на българските празници и традиции и приложението им в ДГ ”- тренинг

 

10.11.2020г.

 

ст. у-л Найденчовска

 

2.„ Ха, да тропнем! “- практикум. 17.11.2020г. гл. у-л Стоянова

 

3. Консултации по проблемни въпроси. Постоянен гл. у-л Стоянова

 

VІ.Взаимодействие с родителите

 

Срок Отговорници
1. Организация и сътрудничество за изложбата „ Можем да творим с  природни  материали.“

 

02-05.11.2020г. у-ли по групи

 

2. Организация и сътрудничество за изложбата „ Шарени черги и престилки“

 

23-30.11.2020г.

 

у-ли по групи

 

3. Работа с родителите  за УВР. 01-30.11.2020г. у-ли по гупи

 

4.Организация и сътрудничество във връзка с проекта на ДГ на тема: „В старата къща” – обособяване на битов кът във фоайето на детската градина

 

 

 

Целият месец у-ли по гупи

 

VІІ.  Хигиена и здравеопазване

 

Срок Отговорници
1. Цялостна проверка на  хигиенното състояние на ДГ. Ежемесечно

 

 

м.с. Енева

комисия по хигиената

2.Проверка на медицинската документация по групи. Ежедневни

 

м.с. Енева

 

3.Изготвяне анализ за здравословното състоя-ние на децата на база на проведените профи-лактични прегледи.

 

05.11.2020г. м.с. Енева

 

4. Проверки на групи, входове, физкултурен салон, дворове и площадки.

 

Ежедневно м.с. Енева

 

5. Проверка на медицинската документация по групи. Ежемесечно м.с. Енева

 

6. Закалителни процедури с децата- излизане навън.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

у-те по групи

7. Изготвяне справка за хранителния продуктов набор. Постоянен

 

м.с. Енева

 

Месец   ДЕКЕМВРИ

Дейност Срок Отговорници
І. Образователно възпитателна дейност

 

1. Край на проекта : „В старата къща” – обособява-не на битов кът във фоайето на детската градина с участие на родители.

 

 

02.12.2020г.

 

 

 

 

ст. у-л Пелтекова

у-ли по групи

2. Открити практики свързани с зимния празничен календар на тема:„Познавам традициите и обичаите на моята родина“ – Андреев ден, Игнажден, Бъдни вечер, Коледа. 01.12.2020г. учители по избор
3. Работа с децата по темата: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“. Постоянен у-ли по групи

 

4. Коледни тържества.

 

16-20.12.2020г.

 

у-ли по групи

 

5. Коледари. 20.12.2020г.

 

КПРТ

 

6.Работа с децата по темата: „Познавам традицийте и обичайте на моята родина“. Постоянен

 

у-ли по групи

 

7. Участие в районния Коледен фестивал в ДГ „Чайка“. 12.2020г. у-ли в ПГ

 

8. Участие в национален конкурс на ДТ ‚ Аз мога аз знам“. 12.2020г. у-ли по групи

 

ІІ. Теми и график на заседанията на ПС: Срок Отговорници
ІІІ.  Административна дейност

 

Срок Отговорници
1.Действия по плана за зимна подготовка. Постоянен Директор

 

2. Проверка на разходите за ток, вода, парно и телефон. Ежемесечен Директор

 

3. Преглед на бюджета и изразходваните средства. Отчет на ОС. 03.12.2021г. Директор

 

ІV.Контролна дейност

 

Срок Отговорници
1.Проверка на дневниците.

 

Попстоянен

 

Директор

 

2.Проверка на документацията на ЗАС и домакин.

 

Попстоянен

 

Директор

 

3.Проверка на педагогиески ситуации.

 

Попстоянен Директор

 

4.Тематична проверка.

 

16-20.12.2020г.

 

Директор

 

5.Проверка на работно време на

кухненски персонал.

Целият месец

 

Директор

 

V. Квалификация на кадрите

 

Срок Отговорници
1. Консултации по проблемни въпроси. Постоянен гл. у-л Стоянова

 

VІ.Взаимодействие с родителите

 

Срок Отговорници
1. Организация и сътрудничество във връзка с зимните празници.

 

 

01-20.12.2020г.

 

у-ли по групи

 

2. Работа с родителите  за УВР. 01-20.12.2020г у-ли по групи

 

3. Провеждане на срещи с родителите по групи във връзка с предстоящите коледни тържества. 07-11.12.2020г. у-ли по групи

 

VІІ.  Хигиена и здравеопазване

 

Срок Отговорници
1. Цялостна проверка на  хигиенното състояние на ДГ.

 

Ежемесечно

 

м.с. Енева

комисия по хигиената

 

2.Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежедневно

 

м.с. Енева

 

3.Проследяване факторите на средата за заболеваемостта на децата – отчет.

 

12.2020г. м.с. Енева

 

4. Проверки на групи, входове, физкултурен салон, дворове и площадки.

 

Ежедневно м.с. Енева

 

5. Проверка на медицинската документация по групи. Ежемесечно м.с. Енева

 

6. Закалителни процедури с децата- излизане навън.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

у-те по групи

7. Изготвяне справка за хранителния продуктов набор. Постоянен

 

м.с. Енева

 

 Месец   ЯНУАРИ

Дейност Срок Отговорници
І. Образователно възпитателна дейност

 

1. Открита практика свързани с зимния празничен календар на тема: „ Сурвакари“

 

 

05.01.2021г.

 

 

 

у-ли на група

2. Развлечение на тема:  „ Сурвакари“

 

07.01.2021г. у-ли по групи
3.Изложба на тема: „Моята сурвачка“

 

07.01.2021г. у-л Колева

у-ли по групи

4. Работа с децата по темата: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“

 

Постоянен у-ли по гупи

 

5. Организация за подрежданеи почистване на физкултурната стая.

 

18-29.01.2021г.

 

 

Отг. Физк. стая

 

ІІ. Теми и график на заседанията на ПС: Срок Отговорници
1.Отчет за първи етап на тематичната проверка: Тема: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“.  

20.01.2021г.

 

 

Директор

 

ІІІ.  Административна дейност

 

Срок Отговорници
1. Изготвяне на заявка за квалификационни форми  финансирани от МОН .

 

06.01.2021г. Директор

 

2.Преглед на състоянието на сградата – покрив, дограма,чешми, тоалетни и отчет за дейността.

 

11.01.2021г. ЗАС

РПР

 

3. Проверка на разходите за ток, вода, парно и телефон. Ежемесечен Директор

 

ІV.Контролна дейност

 

Срок Отговорници
1.Проверка на дневниците.

 

Попстоянен

 

Директор

 

2.Проверка на документацията на ЗАС и домакин.

 

Попстоянен

 

Директор

 

3.Проверка на педагогиески ситуации.

 

Попстоянен Директор

 

4.Тематична проверка.

 

Попстоянен

 

Директор

 

V. Квалификация на кадрите

 

Срок Отговорници
1. Консултации по проблемни въпроси. Постоянен гл. у-л Стоянова

 

VІ. Взаимодействие с родителите

 

Срок Отговорници
1. Организация и сътрудничество за изложбата  на тема: „Моята сурвачка“.

 

 

03-07.01.2021г.

 

у-ли по групи

2. Работа с родителите  за УВР. 01-29.01.2021г. у-ли по гупи

 

VІІ.  Хигиена и здравеопазване

 

Срок Отговорници
1. Цялостна проверка на  хигиенното състояние на ДГ.

 

Ежемесечно

 

 

 

м.с. Енева

комисия по хигиената

 

2.Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежедневно

 

м.с. Енева

 

3.Изготвяне анализ за здравословното състоя-ние на децата на база на проведените профи-лактични прегледи.

 

20.01.2021г. м.с. Енева

 

4. Проверки на групи, входове, физкултурен салон, дворове и площадки.

 

Ежедневно м.с. Енева

 

5. Проверка на медицинската документация по групи. Ежемесечно м.с. Енева

 

6. Закалителни процедури с децата- излизане навън.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

у-те по групи

7. Изготвяне справка за хранителния продуктов набор. Постоянен

 

м.с. Енева

 

8.Оформяне и поддържане на табла за здравна информация.

 

м.с. Енева

 

Месец   ФЕВРУАРИ

Дейност Срок Отговорници
І. Образователно възпитателна дейност

 

1.Работа с децата по темата: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“.

 

 

Постоянен

 

 

 

у-ли по групи

2.Обсъждане организацията и подготовката на годишния концерт на ДГ.

 

07.02.2021г. КПРТ
3. Изложба на тема: „Мартенички- бели и червени“

 

25.02.2021г. у-ли по гупи

гл. у-л Стоянова

4. Изработване наплановете на комисиите за годишен план за УГ 22-23г. 22-26.02.2021г.

 

Председатели комисии
5. Пролетна украса по коридори и физк. салон.

 

22-26.02.2021г. Комисията по интериора
6.Пролетна украса по групи. 22-26.02.2021г. у-ли по групи

 

7.Подготовка на проект за средства за ФВС, финансирани от ММС 25.02.2021г. ст. у-л Войняговска
ІІ. Теми и график на заседанията на ПС: Срок Отговорници
ІІІ.  Административна дейност Срок Отговорници
1. Преглед на състоянието на сградата –чешми, тоалетни и отчет за дейността.

 

01.02.2021г. ЗАС

РПР

 

2. Проверка на разходите за ток, вода, парно и телефон.

 

11.02.2021г. Директор

 

ІV.Контролна дейност

 

Срок Отговорници
1.Проверка на дневниците.

 

Попстоянен

 

Директор

 

2.Проверка на документацията на ЗАС и домакин.

 

Попстоянен

 

Директор

 

3.Проверка на педагогиески ситуации.

 

Попстоянен Директор

 

4.Тематична проверка.

 

22-26.02.2021г.

 

Директор

 

5. Проверка на работно време.

 

Постоянен Директор
V. Квалификация на кадрите

 

Срок Отговорници
1. Консултации по проблемни въпроси. Постоянен гл. у-л Стоянова
2. Лекция на тема: „  Здравословно хранене, културно-хигиенни навици, естетика при сервиране “ 17.02.2021г. м.с. Енева

у-л Шопова

VІ. Взаимодействие с родителите

 

Срок Отговорници
1. Организация и сътрудничество за изложбата  на тема: „Мартенички – бели и червени“.

 

 

03-07.02.2021г.

 

у-ли по групи

2. Работа с родителите  за УВР. 01-26.02.2021г

 

у-ли по гупи

 

3.Провеждане срещи  с родителите по групи във връзка с  предстроящите пролетни тържесттва.. 22-26.02.2021г. у-ли по групи

 

VІІ.  Хигиена и здравеопазване

 

Срок Отговорници
1. Цялостна проверка на  хигиенното състояние на ДГ.

 

Ежемесечно

 

 

 

м.с. Енева

комисия по хигиената

 

2.Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежедневно

 

м.с. Енева

 

3 Проверки на групи, входове, физкултурен салон, дворове и площадки. Ежедневно м.с. Енева
4. Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежемесечно м.с. Енева

 

 

5. Закалителни процедури с децата- излизане навън. Постоянен

 

м.с. Енева

у-те по групи

6. Изготвяне справка за хранителния продуктов набор.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

 

7. Оформяне и поддържане на табла за здравна информация. 01.02.2021г. м.с. Енева

 

 Месец   МАРТ

Дейност Срок Отговорници
І. Образователно възпитателна дейност

 

1.Работа с децата по темата: „„Познавам традициите и обичаите на моята родина“.

 

 

Постоянен

 

 

 

у-ли по групи

2. Празник „ Баба Марта“.

 

01.03.2021г.

 

у-ли по групи

 

3. Отбелязване на Трети март.

 

02.03.2021г. у-ли по гупи
4. Празник „ Обичам те,  мамо“.

 

08.03.2021г.

 

у-ли по групи

 

6. Изработване на кукерски маски съвместно с родителите на III – теи IV – те гр.

 

08-12.03.2021г. у-ли по групи

 

7. Изложба на Кукерски маски. 15.03.2021г. ст. у-л Ценова

у-ли по групи

8. Открита практика свързани с пролетно-летния празничен календар на тема: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“ –  Сирни заговезни – прошка, кукери, халва и огньове“.  

16.03,2021г.

 

у-л на група

9. Празник на тема: „ Добре дошла, Пролет!“

 

22.03.2021г.

 

 

КПРТ

у-л по музика

 

ІІ. Теми и график на заседанията на ПС: Срок Отговорници
1. Номиниране учител за  24 май.

2. Проблеми на УВР.

3.Обсъждане работата с родителската общност.

4. Обсъждане работата на подготвителните групи и учебните помагала. Избор на учебни помагала.

 

 

 

30.03.2021г.

Директор

 

гл. у-л Стоянова

 

ст. у-л Колева

 

Учителите на ПГ

ІІІ.  Административна дейност Срок Отговорници
1. Преглед на състоянието на кухненски блок и отчет за дейността.

 

01.03.2021г. ЗАС

РПР

 

2. Проверка на разходите за ток, вода, парно и телефон. 11.03.2021г. Директор

 

3. Преглед на бюджета и изразходваните средства. Отчет на ОС.

 

 

18.03.2021г. Директор
 

ІV.Контролна дейност

 

Срок Отговорници
1.Проверка на дневниците.

 

Попстоянен

 

Директор

 

2.Проверка на документацията на ЗАС и домакин.

 

Попстоянен

 

Директор

 

3.Проверка на педагогиески ситуации.

 

Попстоянен Директор

 

4.Тематична проверка.

 

.03.2021г.

 

Директор

 

5. Проверка на работно време.

 

Постоянен Директор
V. Квалификация на кадрите

 

Срок Отговорници
1. Консултации по проблемни въпроси. Постоянен гл. у-л Стоянова

 

VІ. Взаимодействие с родителите

 

Срок Отговорници
1. Организация и сътрудничество за изложба-та на Кукерски маски. 08-12.03.2021г.

 

ст. у-л Ценова

у-ли на III и IV групи

2. Анкета на тема; „ Познават ли децата българските традиции и обичаи?“

 

15-19.03.2021г. у-ли по групи

 

VІІ.  Хигиена и здравеопазване

 

Срок Отговорници
1. Цялостна проверка на  хигиенното състояние на ДГ.

 

Ежемесечно

 

 

 

м.с. Енева

комисия по хигиената

 

2.Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежедневно

 

м.с. Енева

 

3 Проверки на групи, входове, физкултурен салон, дворове и площадки. Ежедневно м.с. Енева
4. Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежемесечно м.с. Енева

 

 

5. Закалителни процедури с децата- излизане навън. Постоянен

 

м.с. Енева

у-те по групи

6. Изготвяне справка за хранителния продуктов набор.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

 

7. Оформяне и поддържане на табла за здравна информация. 01.03.2021г. м.с. Енева

 

Месец   АПРИЛ

Дейност Срок Отговорници
І. Образователно възпитателна дейност

 

1.Работа с децата по темата: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“.

 

 

Постоянен

 

 

 

у-ли по групи

2. Развлечение: „  Ден на шегата“

 

01.04.2021г.

 

КПРТ

 

3. Конкурс за детски рисунки на тема: „Български национални костюми” .

 

22.04.2021г. Председатели комисиията за конкурси

у-ли по гупи

4. Открита практика свързани с пролетно-летния празничен календар на тема:„Познавам традицийте и обичайте на моята родина“ – Ляазаров ден, Цветница, Великден

 

 

19-23.04.2021г.

 

 

у-ли по групи

 

6. Развлечение по БДП – „ Движа се правилно“.

 

28.04.2021г. ст. у-л Рабаджийска

 

7. Изработване на украса и боядисване на яйца  за Великден. 29.04.2021г. у-ли по групи
ІІ. Теми и график на заседанията на ПС: Срок Отговорници
ІІІ.  Административна дейност Срок Отговорници
1. Извършване проверка на състоянието на оградата,  уредите , пейките на двора и  изготвяне заключение за състоянието и необходимостта от обезопасяването им.

 

 

01.04.2021г. ЗАС

ОР

 

2. Проверка на разходите за ток, вода ителефон. 06.04.2021г. Директор

 

3. Проверка на пейки и уреди във физ. салон. 14.04.2021г. ЗАС

ОР

 

ІV.Контролна дейност

 

Срок Отговорници
1.Проверка на дневниците.

 

Попстоянен

 

Директор

 

2.Проверка на документацията на ЗАС и домакин.

 

Попстоянен

 

Директор

 

3.Проверка на педагогиески ситуации.

 

Попстоянен Директор

 

4.Тематична проверка.

 

19-23.04.2021г.

 

Директор

 

5. Проверка на работно време.

 

Постоянен Директор
V. Квалификация на кадрите

 

Срок Отговорници
1. Консултации по проблемни въпроси. Постоянен гл. у-л Стоянова

 

VІ. Взаимодействие с родителите

 

Срок Отговорници
1. Сътрудничество за Великденското боядисване на яйца и украса. 27-28.04.2021г.

 

у-ли по групи

 

2. Сътрудничество  и подготовка във връзка с празника на ДГ. .04.2021г. у-ли по групи

 

VІІ.  Хигиена и здравеопазване

 

Срок Отговорници
1. Цялостна проверка на  хигиенното състояние на ДГ.

 

Ежемесечно

 

 

 

м.с. Енева

комисия по хигиената

 

2.Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежедневно

 

м.с. Енева

 

3 Проверки на групи, входове, физкултурен салон, дворове и площадки. Ежедневно м.с. Енева
4. Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежемесечно м.с. Енева

 

 

5. Закалителни процедури с децата- излизане навън. Постоянен

 

м.с. Енева

у-те по групи

6. Изготвяне справка за хранителния продуктов набор.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

 

Месец   МАЙ

Дейност Срок Отговорници
І. Образователно възпитателна дейност

 

1.Работа с децата по темата: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“.

 

 

Постоянен

 

 

 

у-ли по групи

2. Предаване на тематичните годишни разпределения по възрастови групи. 03.05.2021г.

 

 

у-л от група

 

 

3.Открита практика свързани с пролетно-летния празничен календар на тема:„Познавам традицийте и обичайте на моята родина“ – Пеперуда 10.05.2021г.

 

у-л от група

 

4.Анкета за овладяване  на агресията с децата на ДГ. 11.05.2021г. у-ли по групи

 

5. Анализ на анкетата за овладяване  на агресията с децата на ДГ.

 

13.05.2021г. КСМПТНДГ

 

3. Празник на ДГ на тема; „ От българско по-българско“.

 

19.05.2021г

 

КПРТ

 

4. Предаване на отчетите на комисиите за УГ и плановете на комисиите за следващата УГ. 20.05.2021г..
5. Отбелязване на 24 май- денят на буквите. 21.05.2021г.

 

КПРТ

у-ли по групи

 

6. Изложба –„ Нарисувай и украси своята буква“ 21.05.2021г. у-л Василева
7. Извършване на  изходна диагностика на децата по групи. 21.05.2020г. у-ли по групи

 

8.Изходна диагностика на децата в ДГ по направления. 26.05.2021г. старши у-ли

 

9.Изходна диагностика на децата в ДГ. 28.05.2021г. гл. у-л Стоянова

 

10. Изпращане на децата от ПГ. 31.05.2021г. учителите на ПГ
ІІ. Теми и график на заседанията на ПС: Срок Отговорници
1. Отчет за работата през учебната година .

2. Анализ на диагностиката на ДГ.

3. Доклад – БДП

4.График за отпуски и насоки за лятната работа.

 

 

31.05.2021г.

гл. у-л Стоянова

 

Ст. у-л Рабаджийска

Директор

ІІІ.  Административна дейност Срок Отговорници
1. Извършване проверка на състоянието на съоръженията, пейките на двора и  изготвяне заключение за състоянието и необходимостта от обезопасяването им.

 

01.05.2021г. ЗАС

ОР

 

2. Проверка на разходите за ток, вода и телефон. 07.05.2021г. Директор

 

ІV.Контролна дейност

 

Срок Отговорници
1.Проверка на дневниците.

 

Попстоянен

 

Директор

 

2.Проверка на документацията на ЗАС и домакин.

 

Попстоянен

 

Директор

 

3.Проверка на педагогиески ситуации.

 

Попстоянен Директор

 

4.Тематична проверка.

 

10.05.2021г.

 

Директор

 

5. Проверка на работно време.

 

Постоянен Директор
6.Проверка на подготовката на тържеството на ДГ. Постоянен Директор
V. Квалификация на кадрите

 

Срок Отговорници
1. Консултации по проблемни въпроси. Постоянен гл. у-л Стоянова

 

VІ. Взаимодействие с родителите

 

Срок Отговорници
1. Сътрудничество и взаимодействие за празника на ДГ на тема; „ От българско по-българско“ 03-18.05.2021г.

 

у-ли по групи

 

2. Сътрудничество  и подготовка във връзка с празника на ДГ. .04.2021г. у-ли по групи

 

VІІ.  Хигиена и здравеопазване

 

Срок Отговорници
1. Цялостна проверка на  хигиенното състояние на ДГ.

 

Ежемесечно

 

 

 

м.с. Енева

комисия по хигиената

 

2.Проверка на медицинската документация по групи.

 

 

Ежедневно

 

м.с. Енева

 

3 Проверки на групи, входове, физкултурен салон, дворове и площадки. Ежедневно м.с. Енева
4. Проверка на медицинската документация по групи.

 

Ежемесечно м.с. Енева

 

 

5. Закалителни процедури с децата- излизане навън. Постоянен

 

м.с. Енева

у-те по групи

6. Изготвяне справка за хранителния продуктов набор.

 

Постоянен

 

м.с. Енева

 

Годишният план подлежи на промени през УГ.