ЦЕЛОДНЕВНА   ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ Б И Л Я Н А “

гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул.”Златорог” № 3, тел.032-68-23-42

ДО

Г-ЖА ДОНКА ЩИЛЯНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

И Н Ф О Р М А Ц И Я

от ГОСПОДИНКА ГЕНЕВА АНТОНОВА,

ВИД директор на ЦДГ „ БИЛЯНА” – Пловдив

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2015 г.

Със заповед № 15 ОА 487 от 27.02.2015 година на Кмета на Община Пловдив е определен размерът на средствата, които се предоставят на общинските детски градини за 2015 г.

Утвърденият бюджет на ЦДГ „Биляна” за 2015 година  е в размер на 499 073 лв.  От тях 369 030 лв. представляват предоставените по Единните разходни стандарти средства за делегираните от държавата дейности, (вкл. 18 785 лв. преходен остатък от 2014 г.) и 133325 лв. са от местни дейности.

Изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2015 година е както следва:

І. По отношение на приходната част:

Финансирането е следното: – държавна субсидия – 190 830 лв.

  • общински средства – 66 661 лв.
  • преходен остатък – 19191 лв.

Или общо преведените средства за първото полугодие възлизат на 276 682 лв.

ІІ. По отношение на разходната част:

Съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета на ЦДГ „Биляна” към 30.06.2015 г., изразходваните средства са в размер на 229 879 лв. , от които средства от делегираните от държавата дейности – 163 986 лв. и средства от местни дейности – 65487 лв. и от преходен остатък 406,00 лв.

А) Разпределение на разхода от  държавни дейности:

–    120 844 лв. за заплати на персонала по трудови правоотношения.

–   25 910 лв. за осигурителни вноски от работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравно-осигурителни вноски и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване на заетите лица;

–     8615 лв.  изплатени суми от СБКО;

–    784 лв. изплатени суми за временна неработоспособност (болнични) – 3 дни за сметка на работодателя;

–   4578 лв. за храна по ПМС 308 – за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи.

–    759 лв. обезщетения за персонала с характер на възнаграждение.

–    318 лв. материали за работа с дете със СОП.

–    2178 лв. квалификация – обучение на педагогически персонал, от които 2080 лв.за обучението на учителите през второто тримесечие.

Б) Разпределение на разхода от местни дейности ( само за издръжка):

–  34 889 лв. за доставка на хранителни продукти ( намалени с безплатната храна на правоимащия персонал в размер на 1977,87 лв., отчетени в § 01), от които:

– за мляко и млечни продукти     -11 096, 00 лв.;

– за пресни плодове и зеленчуци – 6074,00 лв.;

– за хляб – 1082,00 лв.;

– за пакетаж и консерви – 5674,00 лв.;

– за месо, месни изделия, риба и яйца – 8466,00 лв.

–    19 865 лв. за вода, горива и енергия, от които:

–  за топлоенергия –5379 ,00 лв.;

– за електроенергия –  9411,00лв.;

– за вода – 1414,00 лв.

–   1500 лв. за материали – 548,70 лв. за перилни и почистващи материали; по предписание на РЗИ са закупени  покривала с метални капси и въже към тях за покриване на пясъчниците в детската градина  – 287,00лв.; канцеларски материали – 150,00лв.; дървени материали за ремонт на пейки – 181,00лв., 40,00лв за закупуване на пощенски кутии 2бр., 10,00лв. закупуване на комплект брава за врата, материали 86,00лв.

–    6118 лв. за външни услуги като охрана на ЦДГ ( 1858,00 лв.); пране на спално бельо (1133,00лв.), телефонни услуги – 650,00лв., доставка на интернет – 125,00лв.,  абонаментно поддържане на програмни продукти  ( ПП „ФСД”-429,00лв. и ПП „ТРЗ” – 80,00лв.), зареждане на тонер-касети – 220,00лв., наем за изтривалки – 453,00лв., профилактика и зареждане на пожарогасители 9бр. – 112,00лв., охрана с инфрачервени лъчи „Кобра секюрити” – 240,00лв извършване на експертиза и обработка на научната и практическа ценност на архивните фондове на дейност „Образование” на р-н „Източен” – Община Пловдив – 164,00лв., софтуерни настройки на компютър „Контракс – Пловдив” ООД – 24,00лв.

  • 115,00лв. командировъчни разходи директор.
  • 120,00лв. стопански разходи – транспортни разходи.
  • 3 000лв. работно облекло на непедагогически персонал.

От гореизложеното става ясно, че разходите в ЦДГ „Биляна” за първото полугодие на 2015 год. са по-малки от приходите по бюджета за същия период.

С уважение:

ГОСПОДИНКА АНТОНОВА

 ВИД  Директор на ЦДГ „Биляна”