ЦЕЛОДНЕВНА   ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ Б И Л Я Н А “

гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул.”Златорог” № 3, тел.032-68-23-42

 

ДО

Г-ЖА ДОНКА ЩИЛЯНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

от ТОТКА ДРАГИЕВА ЛАМБРЕВА,

директор на ЦДГ „ БИЛЯНА” – Пловдив

 

 

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2015 г.

 

Със заповед № 15 ОА 487 от 27.02.2015 година на Кмета на Община Пловдив е определен размерът на средствата, които се предоставят на общинските детски градини за 2015 г.

Утвърденият бюджет на ЦДГ „Биляна” за 2015 година  е в размер на 499 073 лв.  От тях 365 748 лв. представляват предоставените по Единните разходни стандарти средства за делегираните от държавата дейности, (вкл. 18 785 лв. преходен остатък от 2014 г.) и 133325 лв. са от местни дейности.

Изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2015 година е както следва:

 

І. По отношение на приходната част:

 

Финансирането е следното: – държавна субсидия – 104 495 лв.

  • общински средства – 33331 лв.
  • преходен остатък – 18785 лв.

Или общо преведените средства за деветмесечието възлизат на 156611 лв.

 

ІІ. По отношение на разходната част:

 

Съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета на ЦДГ „Биляна” към 31.03.2015 г., изразходваните средства са в размер на 107 220 лв. , от които средства от делегираните от държавата дейности – 73915 лв. и средства от местни дейности – 33305 лв.

 

А) Разпределение на разхода от  държавни дейности:

 

–    57651 лв. за заплати на персонала по трудови правоотношения.

–   12392 лв. за осигурителни вноски от работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравно-осигурителни вноски и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване на заетите лица;

–     1478 лв.  изплатени суми от СБКО;

–    501 лв. изплатени суми за временна неработоспособност (болнични) – 3 дни за сметка на работодателя;

–   1459 лв. за храна по ПМС 308 – за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи:

–    336 лв. обезщетения за персонала с характер на възнаграждение.

–     98 лв. разходи за квалификация на директор.

 

Б) Разпределение на разхода от местни дейности ( само за издръжка):

 

–  17557 лв. за доставка на хранителни продукти ( намалени с безплатната храна на правоимащия персонал в размер на 1035,00 лв., отчетени в § 01), от които:

– за мляко и млечни продукти – 7 146,00 лв.;

– за пресни плодове и зеленчуци – 3856,00 лв.;

– за хляб – 679,00 лв.;

– за пакетаж и консерви – 3 853,00 лв.;

– за месо, месни изделия, риба и яйца – 5189,00 лв.

–    12799 лв. за вода, горива и енергия, от които:

–  за топлоенергия – 8115,00 лв.;

– за електроенергия –  3315,00лв.;

– за вода – 745,00 лв.

–   214 лв. за материали – 170лв. за перилни и почистващи материали, 40,00лв за закупуване на пощенски кутии 2бр., 10,00лв. закупуване на комплект брава за врата.

–    2735 лв. за външни услуги като охрана на ЦДГ ( 755,00 лв.); пране на спално бельо (483,00лв.), телефонни услуги – 396,00лв., доставка на интернет – 75,00лв.,  абонаментно поддържане на програмни продукти  ( ПП „ФСД”-429,00лв. и ПП „ТРЗ” – 80,00лв.), зареждане на тонер-касети – 40,00лв., наем за изтривалки – 226,00лв., профилактика и зареждане на пожарогасители 9бр. – 112,00лв., охрана с инфрачервени лъчи „Кобра секюрити” – 80,00лв.

 

От гореизложеното става ясно, че разходите в ЦДГ „Биляна” за първото тримесечие на 2015 год. са по-малки от приходите по бюджета за същия период.

 

 

С уважение:

ТОТКА ЛАМБРЕВА,

Директор на ЦДГ „Биляна”