ЦЕЛОДНЕВНА   ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ Б И Л Я Н А “

гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул.”Златорог” № 3, тел.032-68-23-42

 

ДО

Г-ЖА ДОНКА ЩИЛЯНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”

ОБЩИНА  ПЛОВДИВ

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

от МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА,

ВИД директор на ЦДГ „ БИЛЯНА” – Пловдив, съгл. зап. № 307/11.06.2014 г.

 

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2014 г.

 

Със заповед № 14 ОА 517 от 28.02.2014 година и заповед № 14 ОА 519 от 28.02.2014 год. на Кмета на Община Пловдив е определен размерът на средствата, които се предоставят на общинските детски градини за 2014 г.

Утвърденият бюджет на ЦДГ „Биляна” за 2014 година , изпратен с писмо с изх. № 14 РЗК 227/3/ от 14.03.2014 г. на Община Пловдив, е в размер на 491061 лв.  От тях 320792 лв. представляват предоставените по Единните разходни стандарти средства за делегираните от държавата дейности, 38239 лв. са преходен остатък от 2013 г. и 132030 лв. са от местни дейности.

Изпълнението на бюджета за първото полугодие на тази година е както следва:

І. По отношение на приходната част:

Финансирането е следното: – държавна субсидия – 181249 лв. + 1831 лв. за учебни помагала на подготвителните групи

  • общински средства – 66017 лв.
  • преходен остатък – 38239 лв.

Или общо преведените средства за шестмесечието възлизат на 287336лв.

ІІ. По отношение на разходната част:

Съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета на ЦДГ „Биляна” към 30.06.2014 г., изразходваните средства са в размер на 218194 лв. , от които средства от делегираните от държавата дейности – 154259 лв. и средства от местни дейности – 63935 лв.

А) Разпределение на разхода от  държавни дейности:

–    115379 лв. за заплати на персонала по трудови правоотношения, в която сума са включени  и еднократни награди за 24 май в размер на 5178 лв;

–   24555 лв. за осигурителни вноски от работодателя за фондовете на Държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравно-осигурителни вноски и вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване на заетите лица;

–     2823 лв.  изплатени суми от СБКО;

–     5180 лв. за представително  облекло на педагогическия персонал;

–    1024 лв. изплатени суми за временна неработоспособност (болнични) – 3 дни за сметка на работодателя;

–   1987 лв. за храна по ПМС 308 – за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи;

–   3152 лв. за материали – термохигрометри за всяка група по предписание на РЗИ и ПДЧ плоскости за ремонт на секционните шкафове;

–     374 лв. разходи за квалификация на персонала.

Б) Разпределение на разхода от местни дейности ( само за издръжка):

–  34583 лв. за доставка на хранителни продукти ( намалени с безплатната храна на правоимащия персонал в размер на 2188,67 лв., отчетени в § 01), от които:

– за мляко и млечни продукти – 11970,93 лв.;

– за пресни плодове и зеленчуци – 8097,60 лв.;

– за хляб – 1591,07 лв.;

– за пакетаж и консерви – 5865,29 лв.;

– за месо, месни изделия, риба и яйца – 9246,42 лв.

–    3250 лв. за работно облекло на непедагогическия персонал

–    17142 лв. за вода, горива и енергия, от които:

–  за топлоенергия – 10712,42 лв.;

– за електроенергия – 5295,55 лв.;

– за вода – 1134,23 лв.

–   1897 лв. за материали –перилни и почистващи материали, канцеларски материали, материали със стопанско предназначение и др.

–    6964 лв. за външни услуги като охрана на ЦДГ ( 2266 лв.); пране на спално бельо ( 2478,84 лв.), телефонни услуги, доставка на интернет, зареждане пожарогасители, абонаментно поддържане на програмни продукти  ( ПП „ФСД” и ПП „ТРЗ”), зареждане на тонер-касети, наем за изтривалки, пощенски разходи  и др.

–   99 лв.  за командировъчни разходи.

От гореизложеното става ясно, че разходите в ЦДГ „Биляна” за шестмесечието на 2014 год. са по-малки от приходите по бюджета за същия период.

 

С уважение:

МАРИЯ КОЛЕВА,

ВИД Директор на ЦДГ „Биляна”

съгл. зап. № 307/11.06.2014 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *