Проекти

През учебната 2019/2020 г участва в проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. и продължава участието си през учебната 2020/2021 г.

През учебната 2017/2018 г. ДГ „Биляна“ участва в проект на Район „Източен” – „Растем заедно” с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0015 е в областта на предучилищното образование по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж. https://www.mon.bg/bg/100788

 

Обявление
Заповед за избор на заявител по схема -Училищен плод и Училищно мляко
Анекс към договор №1 от 06.10.2019

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“   https://teachers.mon.bg