Проекти

 

 

През 2022 г. ДГ „Биляна“ бе одобрена по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ ,Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. В двора на детската градина бе разчертана площадка по БДП, а за дейности на закрито е осигурена вътрешна подвижна площадка. Към тях е предоставено и оборудване и обзавеждане за външната и вътрешна площадки.

През 2022 г. ДГ „Биляна“ бе одобрена по подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“, част от „Общинска образователна програма за периода 2020-2022г“. Бяха извършени дейности по обновяване на съществуващите съоръжения и поставяне на нови беседки.

През учебната 2021/2022 г. ДГ „Биляна“ стартира участие в проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с Бенефициент: Община Пловдив

През учебната 2019/2020 г ДГ „Биляна“стартира участие в проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. и продължава участието си през учебната 2021/2022 г.

През учебната 2017/2018 г. ДГ „Биляна“ участва в проект на Район „Източен” – „Растем заедно” с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0015 е в областта на предучилищното образование по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж. https://www.mon.bg/bg/100788

Ежегодно ДГ „Биляна“ участва по програма за развитие на физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно- туристическа дейност на децата по постановление № 46 на МС.

 

Обявление
Заповед за избор на заявител по схема -Училищен плод и Училищно мляко
Анекс към договор №1 от 06.10.2019

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“   https://teachers.mon.bg