Прием

Нормативни документи.

Система за електронно централизирано класиране за прием на децата
в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив.

График на дейностите за 2023 календарна година.

Необходими документи за прием в детската градина

Според наредба № 3  от 05.02.2007г. /ДВ бр.15/16.02.07г./
1. Имунизационен статус на детето
/имунизациите по дати с подпис и печат от личния лекар/.
2. Здравно-профилактична карта или талон за профилактичен преглед попълнен от личен лекар.
3. Еднократни отрицателни резултати от изследвания за:
– патогенни чревни бактерии
– чревни паразити
/извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването в детската градина./
4. Изследване на кръв и урина
/извършени в 7дневен срок преди постъпването в детската градина./
5. Медицинска бележка от личен лекар:
/издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването в детската градина./