Правила за работа на ДГ „БИЛЯНА“ през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

 Предстоящата учебна година ни поставя предизвикателството да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща  пандемична  ситуация,  обусловена  от разпространението  на  COVID-19. Всички  заедно  трябва  да  намерим  баланса между  предпазливостта  и  отговорността  за здравето  ни,  от  една  страна,  и необходимостта  да  продължим  да  живеем  относително нормално, от друга. Целта на описаните мерки е създаването на организация в детската градина, която да даде увереност на учителите и на родителите за грижите и контрола, които се осъществяват за опазване здравето и живота на децата в условията на разпространението на COVID-19. Необходимо е всички участници в процеса на предучилищно образование да са подготвени за новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето – своето, на своите близки и на околните. Въз основа на описаните тук мерки детската градина ще осъществява план за работа, съобразен с конкретната ситуация и с актуалните препоръки на Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ). Тези насоки ще  бъдат  актуализирани  и  допълвани  при необходимост  и  в  зависимост  от епидемиологичната ситуация.

Липсата на изявени  симптоми при  посочените носители,  както  и  неспазването  на противоепидемичните мерки улеснява разпространението на инфекцията, особено на места, където е затруднено спазването на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носенето на защитни маски за лице. Това в пълна сила важи и за децата и детския колектив.

С  оглед опазване живота и  здравето  на децата,  техните семейства и  персонала  в детските градини и недопускане възникване на епидемични взривове, а в случай на възникване и съответното им ефективно ограничаване в организирани колективи и семейна среда следва в детската градина:

 1. Да се осигурят условия да остане максимално безрискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Това означава да продължат да се спазват изискванията за учестена дезинфекция и да предприемат мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата;
 1. Да се изпълняват стриктно здравните правила и протоколи при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
 2. Да продължи и да се засили взаимодействието с родителите през периодите на преустановяването на присъствието съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19 и да се усъвършенстват организационните модели и практики за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи общности;
 3. Да се използват пълноценно всички възможности за обща и допълнителна подкрепа за децата, които продължително не са посещавали детска градина, както и за подкрепа на децата в задължителна предучилищна възраст с установен висок риск от COVID-19;
 4. Да се осигурят условия за поддържане на положителен психоклимат, за намаляване на факторите на напрежение и стрес и за предотвратяване на дезинформацията.

I. Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса:

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Намаляване на средата на взаимодействие.

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас. В рамките на детската градина ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само частично.  Отчитайки възрастта на децата и спецификата на процеса на взаимодействие е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция и да се гарантира липсата на физическо взаимодействие вътре в група, затова като задължителен модел следва да се приложи стратегията на дистанция (невзаимодействие) между децата и персонала от отделните групи. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само групата, в която то се обучава, респ. да се ограничи броят на децата/персонала, подлежащи на карантина.

За  осъществяването  на  този  модел  се  налага  и  допълнителното  ограничение  за спазване на дистанция между учителите и ограничаване на другите педагогически специалисти, които се налага да влизат в повече от една група.

Не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина с повече от една група. Предвид спецификата н а работата в детските градини следва да е ясно, че:

 • спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 • физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между персонала на отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина.
 • Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
 • Носенето на маска или шлем е задължително:
 • в общите закрити части на сградата на детската градина (преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителската стая/методичен кабинет, административните помещения) – от директор, всички учители, другите педагогически специалисти, медицинските лица, помощник-възпитатели, административен персонал в т. ч. и от външните за институцията лица;
 • в   групите,   физкултурен   и   музикален   салон   –   от   учителите,   помощник- възпитателите, другите педагогически специалисти и медицинските лица, когато работят с повече от една група;

Горните правила за носене на маски/шлемове са съгласно действащи здравни правила общо  за  страната.  Същите  могат  да  се  променят  при  промяна  на  общите  правила  от министъра на здравеопазването.

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Извършва се ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични  точки  –  подове,  маси,  дръжки  на  врати,  прозорци,  ключове  за  осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като  в  зависимост  от  обектите  варират  от  4  пъти  на  ден  до  дезинфекция на  всеки  час съгласно указание на РЗИ.

Във всички санитарни помещения и тоалетни е необходимо да се следи за изразходването и своевременно осигуряване на течен сапун, , тоалетна хартия, както и да се осигурява регулярно изхвърляне на боклука.

Съгласно чл. 27 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини  разпространението  на заразни  заболявания в  детската градина се  предотвратява чрез:

 • минимум двукратно   дневно   проветряване  на  помещенията  за  30   минути  в отсъствие  на  децата  (преди  пристигането  им  и  след  обяд).  Проветряване  на  всички помещения често за поне 10 мин на всеки астрономически час в работния ден;
 • ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците);
 • ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите, и при необходимост на столовете, леглата и стените; при дезинфекция с биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за предотвратяване неблагоприятното въздействие  на  отделящия  се  във  въздуха  хлор  –  достатъчно  добро проветряване,    при    необходимост    избърсване    и    изплакване    на    дезинфекцираните повърхности и предмети;
 • неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните;
 • задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на тоалетната;
 • дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и термодезинфекция след всяка употреба.
 • ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.

Освен изброените допълнително се осигурява:

 • почистване на други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;
 • недопускане да се внасят стоки и предмети от родителите в детската градина;
 • недопускане да се използват плюшени играчки;
 • недопускане на децата да играят в пясъчниците
 • играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
 • изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;
 • дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно;
 • при приготвяне на храната да се спазват всички изисквания в областта на храните на Министерството на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните.
 • Засилена лична хигиена на персонала и децата и условия за това:
 • наличие и използване  на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните от всички деца и работещи;
 • създаване на навици у децата за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито, при кихане и кашляне;
 • доколкото е възможно елиминиране на навиците, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 • Приемът на деца в детските градини

Приемът  в  детската  градина се извършва на различни входове за всяка група  като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина, а при изчакване отвън се спазва физическата дистанция от два метра.

Приемът в детската градина се извършва от медицинското лице или  учителят на групата при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем,  като  в  случай  на  констатиране  на  признаци  на  заболяване  детето  не  се приема. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е препоръчано от личния му лекар. Когато е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да носи лични предпазни средства, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане.

При приемането на новозаписани деца, които за първи път постъпват на детска градина/яслена група, същите се приемат в детската градина след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

За децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било  в  контакт  със  заразно  болни  и  нямат  признаци  на  заразно  заболяване  през последните 14 дни.

Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите:

 • да уведомят учителя за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина;
 • да подготвят предварително необходимите документи за прием;
 • при необходимост  да  изчакат  на  нужното  разстояние,  за  да  се  предотврати струпване;
 • да не ги водят в детската градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса;
 • да придружават детето  само  до  мястото  за прием,  без  да влизат  в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно да спазват изискванията за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице;
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

II. Създаване на организация и спазване на правилата във връзка с епидемията:

 • определяне от директора на лице отговорно за организацията и за спазването на правилата във връзка с епидемията;
 • изготвяне на правила за регулиране на влизането и на излизането в/от сградата на детската градина, без струпване на входа и при спазване на дистанция;
 • разпределяне на отговорностите в екипа на детската градина и на задълженията на всеки от персонала;
 • осигуряване на сутрешен филтър за прием на всеки вход;
 • запознаване на персонала, децата и семействата със здравните изисквания;
 • включване на децата в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляването на тревожността им;
 • създаване на навици за миене на ръцете за това как най-добре да мият ръцете си (придружаване на децата и даване на насоки, когато е необходимо), като преди това им се покаже как  и  кога  става  това  (задължително  при  пристигането  в  детската  градина,  при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването е с топла вода и сапун за поне 30 секунди и старателно изсушаване:
 • организиране на дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни на по-малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности;
 • подреждане на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца;
 • ограничаване на близката комуникация между учители и на едновременния им престой в общи помещения;
 • предотвратяване на контакти между децата от различните групи;
 1. Максимално ограничаване на контактите  между  децата  от  различни  групи  при осъществяване на дейности по обща подкрепа, както и на дейностите по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (педагогически дейности, които не са дейност на детската градина, организирани при заявено желание на родителите и срещу заплащане).
 • При провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование не се допуска смесване на деца от отделни групи.
 • Тъй като в настоящата ситуация е от съществено значение в най-висока степен ограничаването на достъпа на външни лица в детските градини, в зависимост от ситуацията и дадени указания за провеждането им, е препоръчително провеждането на  дейности  по  чл.  19  от  Наредба  №  5  от  2016  г.  за  пре дучилищното образование да бъде преустановено или сведено до минимум.
 • Учителят по музика продължава да изпълняват своите задължения при спазване на всички противоепидемични мерки – дезинфекция, използване на лични предпазни средства и когато това е възможно, спазване на физическа дистанция. Организира ситуациите по музика с децата когато е възможно на открито или в занималнята на всяка група.

III. Други мерки

 • използване на обособено помещение, в което да се сменят с работни обувките и дрехите, с които идват отвън всички членове на екипа на детската градина;
 • ограничаване използването на физкултурен салон и неизползване на музикален кабинет;
 • провеждане на възможно най-много дейности на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това;
 • използване от всяка група само на обособената им площадка за игра на двора;
 • осъществяване на  комуникация с родители и членове на песонала  в  електронна  среда  (по  телефон,  електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията за физическа дистанция и за носене на защитни маски;
 • комуникацията с родителите да се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки;
 • провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, Общи събрания и Педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение или външна среда, което гарантира спазване на правилата;

IV. Възпитателните мерки :

 • Периодично  провеждане   на   игри/разговори   в   рамките   на   5-10   минути, съобразени  с  възрастовите  особености  на  децата,  за  спазването  на  правилата  за  лична хигиена, както и на правилата в детската градина и навън, които могат да предпазят тях и техните семейства.
 • Напомняне на децата да не разменят чаши и прибори за хранене помежду си.
 • Личен пример  на  педагогическите  специалисти  за  спазване  на  правилата  и мерките в детската градина.
 • Поставяне на видно място на информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, респираторен етикет и носене на защитни маски.

V. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина

 1. Подготвителните мерки :
 • Възможност за отделяне на дете или лице с грипоподобни симптоми или с други прояви на заразно заболяване, напр. гадене, повръщане, диария.
 • Създаване на организация за осъществяване на медицински филтър за наличие на признаци на заразно заболяване и недопускане в сградата на детската градина на лица във видимо нездравословно състояние.
 • Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по- бързо да се определят потенциалните заболели.
 • Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.
 • Здравен протокол за поведение при съмнение или случай на COVID -19 в детската градина :

А. При  наличие  на  един  или   на  повече  симптоми  при  дете  (повишена  телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Детето се отделя незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не бъде взето от родителите.
 • На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му, ако толерира носенето на маска. Маски следва да се носят и от персонала, който се грижи за него.
 • Незабавно се  осъществява  връзка  с  родителите/настойниците  и  се  изисква  да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват:

да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на детето (първо

по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за коронавирус.

 • След като детето напусне помещението се извършва щателна дезинфекция в кратък срок спазване на изискванията за дезинфекция, както и в групата, в която е било.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Детето се допуска отново в детската градина само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

VI. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на дете

 • Родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък на децата и учителите, които са били в контакт с детето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска градина.
 • Идентифициране на  контактните  лица  и  мерките,  които  да  се  предприемат  в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на детската градина.
 • Лицата,  които   се   поставят   под   задължителна   карантина,   се   определят   от съответната  РЗИ в  зависимост  от  конкретната ситуация, но като  правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
 • Деца от  същата  група  –  като  родители/настойници  се  инструктират  за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
 • Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • Други   деца,   осъществили   незащитен   контакт   със   заразеното   дете:   на разстояние по-малко  от  2  м.  и  за повече от  15  минути  или  без  носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното дете трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете, членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари,  независимо  дали  детето  е  проявило  или  не  симптоми  с оглед  на  безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 • Извършва  се   продължително   проветряване,   влажно   почистване   и   крайна дезинфекция на всички  повърхности, предмети  и  помещения,  до  които е имало  контакт детето в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново.
 • Осигурява се  психологическа  подкрепа,  като  формата  й  може  да  варира  в зависимост от конкретната ситуация.

Б. При наличие на един или на повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му (първо по телефона) и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • Директорът  на   детската   градина   предоставя   на   съответната   РЗИ   списък   с контактните на лицето учители и деца в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Информират се родителите на децата, които са били в контакт с лицето.
 • След като  лицето  напусне  помещението,  се  извършва  щателна  дезинфекция  в кратък срок при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа само срещу медицински документ от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

 • Лицето информира директора на детската градина, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в детската градина и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за отделяне в конкретния случай.
 • Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и децата, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на нейния директор.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска градина.
 • Лицата,  които   се   поставят   под   задължителна   карантина,   се   определят   от съответната  РЗИ в  зависимост  от  конкретната ситуация, но като  правило под 14-дневна карантина   се   поставят   лица   след   извършена   оценка   на   риска   и   определени   като високорискови контактни:
 • Децата  от  групата,  в  която  е  работило  лицето  –  родители/настойници  се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • Учители  и  друг  персонал,  осъществили  незащитен  контакт  със  заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • Други   деца,   осъществили   незащитен   контакт   със   заразеното   лице   на разстояние по-малко  от  2  м.  и  за повече от  15  минути  или  без  носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 • Извършва  се   продължително   проветряване,   влажно   почистване   и   крайна дезинфекция на повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново.
 • Осигурява се  психологическа  подкрепа,  като  формата  й  може  да  варира  в зависимост от конкретната ситуация.

VII. Взаимодействие със семейството

Отчитайки трудната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или на повече групи, на цялата детска градина, на населено място или на регион, да наложи задържане вкъщи на отделни деца, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група от СOVID-19, и, зачитайки правото на родителите да не пускат  децата си  на детска градина може да  се предостави подкрепа в хода на учебната година  под формата на предоставяне на материали и изготвяне на конкретни задачи и предоставянето им на децата чрез техните родители.

Тези дейности се осъществяват, като се вземат предвид техническите и технологични възможности на детската градина и на семействата.

Когато детската градина е затворена, общуването на педагозите с децата е предимно чрез членовете на семейството.

Активното участие  на родителите е ключов фактор за провеждане на разнообразни и развиващи дейности с децата в семейната среда, като учителите могат да дадат конкретни идеи за това. По този начин учителите ще насърчат активността на семействата, което би подпомогнало:

 • участието на децата в дейности, стимулиращи тяхното развитие в семейната среда и пълноценното им взаимодействие с родителите.
 • установяването на трайно и ефективно партньорство с родителите, което от своя страна ще допринесе за синхрон в усилията на детската градина и семейството по отношение на детето и неговото развитие.

При  възникване на необходимост    детската  градина  да остане  затворена,  се

налага търсене на възможности за заместващи занимания и поддържане на процеса на взаимодействие с децата в предучилищното образование с цел придобиване на компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и за развитието му като личност. В тези случаи е необходимо да се създаде подходяща организация за оптимално  използване на персонала,  като това е  добре да се осъществява при прилагане на следните принципи и ограничения

По отношение на педагогическото взаимодействие:

 • Обучителен процес не се осъществява, но учителите подпомагат децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин. За целта предоставят разработени материали, видеа, аудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност. В допълнение може да правят разяснения, да отправят препоръки, да дават отговори на родителски въпроси, да споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа, да насочват към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация.
 • Когато в процеса на взаимодействие се използват електронни устройства, не се работи с децата пред екран. Това е възможно само за деца в задължителното предучилищно образование и след изрично заявено желание от страна на родителите, като престоят на децата пред екрана да не превишава 30 минути дневно.
 • Обратната връзка по изпълнение на различните дейности няма задължителен характер и е по желание на родителите, които може да споделят продукти от дейността на децата, отговори на задачи, впечатления и др.
 • Дейността на педагогическите специалисти следва да бъде организирана при спазването на разумен баланс между заетост и използване на платен отпуск. Подходящо, например, за учителите е прилагането на режим на работа 2/3, при който в една седмица 2 дни са работни и в 3 дни ползват платен отпуск, като следващата седмица е обратно.

По отношение на непедагогическите дейности

 • Дейностите на непедагогическия персонал могат  да бъдат  организирани съобразно конкретните потребности на детската градина, като за периодите на  затваряне, ако има такива, могат да бъдат използвани за поддържане на оптимални условия и за извършване на необходими текущи дейности, в т.ч. основно почистване и хигиенизиране, освежаване и дребни ремонти, грижа за дворните пространства и др.
 • Непедагогическите специалисти  могат  да  се  включват  и  в  дейности  за подкрепа на педагогическите специалисти – напр. носене по домовете на дидактическите материали. Следва да се има предвид, че тези дейности се осъществяват единствено при съгласие на родителите и при строго спазване на действащите здравни мерки и използване на лични предпазни средства.
 • Включването на персонала в други дейности, свързани с контакт с рискови лица (напр. доставка на храна за граждани под задължителна карантина), не са препоръчителни с оглед риска за здравето на децата след възобновяване дейността на детските градини.

Конкретната  организация  на  дейностите  следва  да  бъде  направена  съвместно от представители на общината и съответната детска градина, както и обсъдена с РУО и РЗИ.

VIII. Стъпки по отношение на работата в колектива, както и със семейството:

 1. Обсъждане и одобряване на правилата за работа в условията на COVID-19 от Педагогическия съвет.
 2. Запознаване на колектива с одобрените правила.
 3. Запознаване на родителите с правилата за работа в условията на COVID-19.
 4. Запознаване на децата с правилата по подходящ начин в частта им, която е достъпна за тях съобразно възрастта.
 5. Правилата са отворени и могат да бъдат променяни винаги,  когато  бъде оценена необходимостта  от  това. Всяка  промяна трябва да  бъда представяна на колектива и на семействата.

Детската градина задължително уведомява родителите като изпраща електронни съобщения чрез електронни приложения и/или електронна поща:

 • В началото на учебната година – за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в детската градина.
 • Регулярно за епидемичната ситуация в детската градина
 • Извънредно – при наличие на болно дете, учител или служител или при промяна в някоя от мерките и правилата в детската градина.

Запознати с правила за работа на ДГ „Биляна“ през учебната 2020-2021

година в условията на COVID-19

№ по ред
  Длъжност   ИМЕ,ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ дата подпис
       
1 2 3 4 5
1  Гл. Учител Нина Тодорова Стоянова
2  Ст. Учител Мариана Георгиева Найденчовска
3  Ст. Учител Андриана Павлова Стрезова
4  Ст. Учител Мариела Петрова Ценова
5  Ст. Учител Даниела Костадинова Пелтекова
6  Ст. Учител Антоанета Стефанова Войняговска
7  Ст. Учител Мария Димитрова Колева
8  Учител Таня Иванова Василева
9  Ст. Учител Станимира Вълева Рабаджийска
10 Ст. Учител Пенка Николова Шопова
11 Учител по музика Мария Николова Панева
12 ЗАС Мария Стефанова Атанасова
15 Снабдител,АС Радка Рангелова Докторова
13 Готвач Иванка Стоянова Дудова
14 Пом.готвач Валентина Маринова Канева
15 Пом.възпитат. Елена Владимировна Тилева
16 Пом.възпитат. Офелия Ховаким Йорданова
17 Пом.възпитат. Иванка Минчева Добревска
18 Пом.възпитат. Йорданка Иванова Гьошева
19 Пом.възпитат. Ненка Стоименова Атанасова
20 Пом.възпитат. Видка Димитрова Добревска
21 Общ работник Венцислав Атанасов Бодуров
22
23
24