Правила за организация и спазване на изисквания при влизане и излизане от сградата на ДГ „Биляна“ в условията на COVID 19

-При прием  и взимане на децата, родителите спазват 2м дистанция,като за целта изчакват на определените за това места,ако има струпване.

-Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на ДГ.

-Когато е наложително да бъде допуснат родител ии външно лице в ДГ ,той следва да носи лични предпазни средства,калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане.

-При плащане на такси родителите изчакват отвън да получат ресто и квитанция.

Всяка група има отделен вход ,от който влиза и излиза:

1гр- влиза и излиза от централен вход.

2гр. – влиза и излиза от входа на терасата на групата.

3ПГ –  влиза и излиза от източен вход.

4аПГ – влиза и излиза от терасата на групата вляво.

4б ПГ -влиза и излиза от терасата на групата вдясно.

Отговорността за организацията при прием и взимане на децата от детската градина е на учителите и помощник-възпитателите по групи.

Отговорници за допускането на външни лица и родители, по повод плащане на такси, медицински документи, посещение на контролни органи, срещи с директор е на административен персона и медицинска сестра.

Изготвил:

/ М. Найденчовска/