Обществен съвет

ДГ „Биляна“ има учреден Обществен съвет в състав, утвърден със заповед на директора № РД-09-69/30.09.2022 г .:

 Председател:

Катерина Цветкова Лавчева – родител

 Членове:

Катрин Владимирова Бочукова – родител
Яница Георгиева Атанасова – родител
Кристина Антонова Савова – родител
Марияна Кехайова-Кулева – гл. юрисконсулт в отдел „Образование“, представител на финансиращия орган.

 Резервни членове:

Пламена Тодорова Георгиева – родител
Емилия Ангелова Димитрова – родител
Васка Петкова Титова – родител
Даниела Николова – гл. инспектор в отдел „Образование“, представител на финансиращия орган.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Информация за и от заседания на обществен съвет.