Информация

Уважаеми родители,
С Решение № 90, взето с Протокол № 6 от 24. 03. 2022 г., на Общински съвет – Пловдив, считано 01.04.2022 г. такси за посещение на детска градина не се заплащат.