Untitled

П Р А В И Л Н И К

за    Д Е Й Н О С Т Т А

на

ЦДГ „БИЛЯНА”за УГ 2014-2015

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1

С този правилник се уреждат организацията и ръководството на детското заведение, правата, задълженията и отговорностите на     педагогическия, административния, медицинския, помощния и обслужващ персонал, организация на възпитателната работа, правата и задълженията на децата и родителите.

Чл.2.

ЦДГ „Биляна” е общинска детска градина за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в І клас. Децата са разпределени в седем възрастови групи. Финансира се от общинският бюджет и ползва публична общинска собственост. Има символ, седалище, адрес, собствен печат, данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ.

Чл.3.

ЦДГ „Биляна” има право да :

 • определя вътрешната си организация
 • приема на децата в съответствие с нормативните актове
 • избира програмата и средствата на обучение и възпитание
 • издава документ за завършена подготвителна група

/чл. 25,ал.2 т.5,6,7,8 от ППЗНП/

Чл.4.

Детското заведение носи отговорност за :

 • изпълнение на ДОИ, засягащи дейността му
 • създаване на условия за опазване живота и здравето на децата по време на обучението и възпитанието им
 • законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на МТБ
 • извършване на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателната работа

/чл.25,ал.3 т.1,2,3,4 от ППЗНП/

Чл.5.

ЦДГ „Биляна” е подготвителна институция в системата на народната просвета, в нея възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и осигурява готовност на децата за училище.

/чл.26,ал.1,3/

Чл.6.

Детската градина осигурява за децата условия за :

 • равни възможности за физическо, духовно, нравствено и социално развитие
 • равни права, свобода и сигурност
 • зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето
 • възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност
 • приобщаване към националните традиции и културни ценности

/чл.132 от ППЗНП/

Чл.7.

Световното образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на децата, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.8.

При наличие на свободни места в I и II група в детската градина може да обяви прием за почасово гледане на деца на възраст от 3-4 години.

Услугата се предоставя в часовите интервали:

09.00 часа – 12,00 часа

16,00 часа – 19,00 часа

и е без право на ползване на храна и следобеден сън. Общият брой на децата, ползващи почасова услуга не може да бъде по-голям от 2 в група. Родителите подават заявление  до директора на детската градина,с копие от удостоверение за раждане на детето. Родителят се легитимира с личната си карта.

 • В заявлението се посочва периодът и часовете, в които детето ще ползва почасовата услуга.Заявката за периода на ползване на услугата следва да бъде съобразена със сроковете, необходими за извършване на медицинските изследвания на детето,съгласно изискванията на Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини.
 • Приемът на децата за ползване на почасовата услуга се извършва по поредността на подадените заявления.
 • Резултатите за приема на децата се оповестяват от директора на детското заведение към момента на подаване на заявлението.
 • Детето се приема в детската градина , след като представи изискуемите медицински документи по чл.4,ал.2 на Наредба №3от 05.02.2007г.за здравните изисквания към детските градини.
 • Приетите деца участват във възпитателно-образователния процес,съобразно възрастовата си група и образователните програми за предучилищна възраст.
 • Родителите имат ангажимент да осигурят необходимите материали и консумативи за детето, по тяхна преценка.
 • Родителите декларират, че детето им няма здравословни проблеми и /или/ специфични потребности, налагащи специални и индивидуални грижи.
 • Родителите се задължават да спазват заявеното от тях време за почасов престой на децата.В случай на неизпълнение на посочените задължения родителите не могат да ползват почасовата услуга за децата си в следващите два месеца, а при повторно неизпълнение – за постоянно.

ГЛАВА ВТОРА

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ

Чл.9.

/1/ЦДГ „Биляна” функционира с 7 бр. целодневни групи за деца от предучилищна възраст и капацитет 154 деца.

/2/ В рамките на одобрения брой групи може да съществуват и подготвителни групи. В нея се записват  деца, които навършват 5 г. и 6 г.през текущата година. Родителите на децата, които посещават детската градина на 4 годишна възраст заявяват желанието си детето да бъде записано в ПГ, като подават заявление до края на м.май в годината на навършване на 5 г. и 6 г.

Чл.10.

МЕТОДИКА

ЗА ПРИЕМАНЕ ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИTE ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Приета с Решение № 294, взето с Протокол № 14 от 02.08.2012 г. и изменена и допълнена с Решение № 441, взето с Протокол № 23 от 18.12.2013 г. на Общински съвет – Пловдив,

в сила от 01.04.2014 г.

Раздел І – Основни положения

 1. С тази методика се определят редът и начинът за централизирано електронно класиране на децата за прием в детски ясли и яслени групи в ОДЗ (от 3 месечна до 3 годишна възраст) и в групи на целодневни детски градини и обединени детски заведения (от 3 годишна възраст до постъпването им в І клас) на територията на Община Пловдив.
 2. (Изм. и доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Приемът чрез електронно класиране не се прилага за СДГ за ДУС „Фердинанд Урбих” и за децата от специалните групи в ЦДГ „Елица”, приемът на които е по специален ред, определен от Министерството на образованието и науката. Без участие в електронно класиране се приемат и децата от специализирани институции (Домове за деца, лишени от родителска грижа и Домове за медико – социални грижи за деца) и от Центровете за настаняване от семеен тип.
 3. Методиката обхваща целия процес на:

а) регистриране за участие в централизираното класиране;

б) класиране на децата по определени критерии;

в) записване на децата, класирани за прием, в съответната детска ясла или целодневна детска градина (обединено детско заведение);

г) отписване;

д) график на дейностите;

е) контрол.

 1. Децата, които са на възраст по-голяма от 3 месеца и по-малка от 10 месеца през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за кърмаческа група в детски ясли.
 2. (Изм. с Реш. № 441 от 2013 г.) Децата, които са на възраст по-голяма или равна на 10 месеца и по-малка от 3 години през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за смесена група в детски ясли.
 3. Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват в централизираното класиране за І-ва възрастова група.
 4. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на свободни места.
 5. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Директорите на съответните детски заведения обявяват свободните места за всяка възрастова група. Същите се публикуват в електронната система, както и на информационните табла за родителите в детските ясли (ДЯ), целодневните детски градини (ЦДГ) и обединените детски заведения (ОДЗ), чрез поставяне на разпечатана от системата справка.
 6. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 и във връзка с чл.20, ал.1 от Закона за народната просвета при обявяване на свободните места в ЦДГ или ОДЗ за предстояща учебна година директорите трябва приоритетно да осигуряват места за деца в подготвителни групи, които от учебната 2012/2013 година подлежат на задължително обучение две години преди постъпване в I клас.
 7. Родителите (настойниците) имат право да посочат до 5 желания (детски заведения) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием.

Раздел ІІ – Регистриране за участие в централизирано класиране за прием

 1. Всички деца, кандидатстващи за прием в общински ДЯ, ЦДГ и ОДЗ на територията на община Пловдив, се регистрират в електронната система.
 1. (Изм. с Реш. № 441 от 2013 г.) Процедурата по подаване на заявленията за участие в централизирано електронно класиране стартира след обявяване на съответното класиране в електронната система за прием. В случай, че детето не е класирано, то заявлението му за участие автоматично се прехвърля към следващото класиране.
 2. Родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1):

а) или по електронен път (онлайн);

б) или в детското заведение (при директора или при упълномощено от него лице), посочено като първо желание за прием в заявлението. В този случай данните от заявлението се въвеждат в електронната система от директора на детската ясла, целодневната детска градина или обединеното детско заведение в рамките на посочения в графика срок.

 1. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от два начина. Двата начина са равностойни.
 2. (Изм. с Реш. № 441 от 2013 г.) Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.
 3. Регистрацията се извършва целогодишно. По-ранната й дата не дава предимство при класирането.
 4. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подадено. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.
 5. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Родителите имат възможност да преподреждат желанията си за конкретно детско заведение преди всяко класиране и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места.
 6. Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите. Той се публикува в електронната система, както и на информационните табла за родители във всяко едно детско заведение.
 7. Данни на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
 1. (Нова, приета с Реш. № 441 от 2013 г.) Забрана за участие в класиране се предвижда за децата, които са класирани на две поредни класирания, но не са записани в определените срокове. Санкцията е необходима с оглед намаляване на незаетите свободни места между класиранията. Забраната за участие е за 45 календарни дни от крайния срок за записване за второто класиране, за което родителят не е записал детето си.

Раздел ІІІ – Класиране

 1. Класирането се извършва в срокове, определени от графика на дейностите. Същият се публикува в електронната система и се поставя на видно място в детското заведение.
 2. Електронната система класира децата, съобразно подадената от родителите (настойниците) информация по посочените в Приложение № 2 критерии за класиране.
 3. (Изм. и доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Класирането е отделно за всяко детско заведение и за всяка възрастова група в него.
 4. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Всяко едно дете може да бъде класирано само в едно детско заведение, съобразно поредността на посочените от родителя (настойника) желания. При отказ от записване на класирано дете не се запазва мястото му за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се анулира автоматично и родителите трябва да подадат ново заявление за участие в класиране, но само при условие, че не попадат под предвидената забрана, съгласно Раздел II, т.11.
 5. При първото класиране за предстояща учебна година електронната система класира децата до броя на определения капацитет за всяка една от групите, а при всяко следващо класиране – според обявените от директора свободни места.
 6. Класирането се извършва според събраните от всяко дете точки в низходящ ред. Общият брой точки е сбор от точките по общи, социални и допълнителни критерии (Приложение № 2).
 7. В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия (с равен брой точки), е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа.
 8. (Изм. и доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Общият брой на децата, класирани за прием по социални критерии, е до 30% от общия брой на приетите до капацитета на съответната група в детското заведение. В рамките на този процент само за ЦДГ или ОДЗ влизат и децата със СОП (специални образователни потребности), които според нормативните разпоредби са до 2 в група. В случай, че дадено дете, ползващо социални критерии, не е класирано по първо желание за местата от квотата за тези критерии, то същото дете участва и в класирането за местата по общ ред по първо желание, като получените от социалните критерии точки се намаляват от общия брой точки, събрани от детето. Едва тогава се преминава към класиране по второ и следващи желания.
 9. Близнаците се записват заедно в съответното детско заведение, ако поне единият от тях е класиран до капацитета на съответната група.
 10. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Децата се класират и записват в по-голяма или в по-малка възрастова група, когато има обявени свободни места в тях, няма чакащи за прием деца за съответната възрастова група и родителите са заявили съгласие за това. Възможностите за класиране в друга възрастова група са следните:

ü децата от първа възрастова група може да се класират и във втора възрастова група;

ü децата от втора възрастова група може да се класират в първа група и в ПГ 5-годишни;

ü децата от ПГ 5-годишни може да се класират в ПГ 6-годишни;

ü децата от ПГ 6-годишни може да се класират в ПГ 5-годишни.

 1. (Изм. и доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Резултатите от всяко класиране се публикуват в електронната система в профила на родителите. Поставя се разпечатана от системата справка с резултатите на информационните табла за родителите в детските ясли, целодневните детски градини и обединени детски заведения в срок, определен от графика на дейностите. Всички заинтересовани лица се уведомяват и по електронната поща.

Раздел ІV – Записване след класиране

 1. Родителите (настойниците) записват детето в детското заведение, за което е класирано, в определени в графика на дейностите срокове.
 2. (Изм. с Реш. № 441 от 2013 г.) Записването се извършва от директора на детската ясла, целодневната детска градина или обединеното детско заведение след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2).

Задължителни документи са:

– попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3);

– копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

– личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване.

 1. Класираното дете се записва от родителите при директора на детското заведение само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.
 2. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Родител (настойник) посочил неверни данни (критерии), които са дали определен брой точки при класирането на детето, и не може да представи необходимите документи за тях, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира от Системата и за участие в следващите класирания е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие, ако не попада под предвидената забрана, съгласно Раздел II, т.11.
 3. Директорът на детското заведение отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
 4. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) След записването на дадено дете в конкретното детско заведение отпада възможността същото да участва в последващи класирания. Изключения се допускат само след разрешение от общинската администрация при мотивирано заявление от родителите и при липса на задължения към посещаваното детско заведение. Не са допустими изключенията при първо, второ и трето класиране за първа възрастова група за предстояща учебна година, а само при текущите класирания.
 5. (Изм. с Реш. № 441 от 2013 г.)Записаните за предстояща учебна година деца постъпват в ЦДГ или ОДЗ на 15 септември – в началото на учебната година.
 6. При записване на детето родителят (настойникът) се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на съответното детско заведение.
 7. Родителите (настойниците) се запознават със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в ДЯ, ОДЗ или ЦДГ.

Раздел V – Отписване

 1. (Изм. с Реш. № 441 от 2013 г.) Отписването на дете от детското заведение задължително се отразява в електронната система от директора на ДЯ, ЦДГ или ОДЗ в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на напускането на детето.
 2. (Изм. с Реш. № 441 от 2013 г.) При отписване на дете свободно място се обявява по преценка на директора на детското заведение.
 3. Записано дете, което не е постъпило в детската градина по неуважителни причини до 1 месец от посочената в Приложение №3 дата (декларирана от родителя), отпада от списъка на групата и се отразява от директора в системата като отписано.

Раздел VI – График на дейностите (Изм. с Реш. № 441 от 2013 г.)

 1. Изготвя се за всяка календарна година от отдел „Образование” и отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване” и се утвърждава от Кмета на Община Пловдив до 31 декември на предходната календарна година. При необходимост, графикът може да бъде променян, след утвърждаване от Кмета на общината.
 1. Графикът съдържа срокове за следните дейности за всяко от предвидените класирания:

2.1 обявяване на свободните места;

2.2 регистриране за участие в класиране за прием (подаване на Заявление):

2.2.1 от родителите в детските заведения на хартиен носител;

2.2.2 от родителите по интернет и въвеждане на данните от подадените при директорите заявления в системата;

2.3 обявяване на резултатите;

2.4 записване на децата:

2.4.1 подаване на документите за записване от родителите при директорите на детските заведения;

2.4.2 отразяване на данните за записаните деца в системата от директорите.

 1. Графикът съдържа информация за сроковете за постъпването на децата в детските заведения, които са различни от сроковете за записването.
 1. Срокове за анулиране на стари заявления при преминаване към нова учебна година.

Раздел VІI – Контрол (Изм. и доп. с Реш. № 441 от 2013 г.)

Контролът по спазване на реда за централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли, общинските целодневни детски градини и обединени детски заведения, определен в настоящата методика, се осъществява от Община Пловдив – отдел „Образование” за ЦДГ и ОДЗ и отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване” за детските ясли.

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Настоящата Методика за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив е разработена на основание чл.17 ал.1 т.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 25 ал.2 т.6 и чл.150 ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, чл.119 от Закона за здравето и Наредба №26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към и е в съответствие с действащото българско законодателство.
 • 2. Настоящият документ е изготвен от работна група, сформирана със Заповед №11 ОА 3124 / 09.12.2011 на Кмета на Община Пловдив и група от отдел „Търговски дружества, общински предприятия и здравеопазване”.
 • 3. Лицата, на които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137 ал.4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази Методика дейности.
 • 4. Тази Методика може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински съвет – Пловдив.
 • 5. Текстът „учебна година” се отнася само за ЦДГ и ОДЗ.
 • 6. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) По смисъла на §3а от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, т.2 „деца и ученици със специални образователни потребности“ са деца и ученици със сензорни, с физически, с множество увреждания, с умствена изостаналост, с обучителни трудности, с езиково-говорни нарушения.
 • 7. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) Съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП), наречен накратко „ресурсен център“, е обслужващо звено, включващо екип от специалисти, които подпомагат интегрирането на деца със специални образователни потребности.
 • 8. (Доп. с Реш. № 441 от 2013 г.) По смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане „“Семейството“ включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).”

Приложения:

 1. Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием.
 2. Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.
 3. Приложение №3 – Заявление за записване.

/2/ Одобрените за прием деца постъпват, като ден преди приема, родителите представят следните медицински документи издадени от съответния  здравен орган:

1.Изследване за хелминти на детето

2.Изследване за патогенни чревни инфекции

3.Изследване кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина

5.Талон от сем.лекар за имунизационния статус на детето

5.Талон от сем. лекар за проведен профилактичен преглед на детето

6.Лична здравно-профилактична карта на детето с данни за минали заболявания и данни за сем.лекар

7.Бележка за контакт с ОЗБ и паразити

Не се приемат деца с липсващи за възрастта им приеми на задължителните за Р България имунизации.

 1. Декларация за преференции по отношение на таксите.

Чл.11.

Децата се изписват от детската градина:

 • по желание на родителите с подадено писмено заявление
 • при постъпване в І клас с подадено писмено заявление
 • при отсъствие за период по дълъг от два месеца, без уведомяване от родителите;
 • при неплащане на дължимата месечна такса за ползване на детска градина два поредни месеца

Чл.12.

При отсъствие на детето повече от 10 дни, родителите представят талон за здравословното състояние на детето, включващ данни за липса на контакт с ОЗЗ и преглед за главови въшки

Деца боледуващи от инфекциозни и вирусни заболявания се приемат след пълното им оздравяване и представяне на медицински документи по чл.10

При отсъствие повече от два месеца се представят нови чревни изследвания съгласно Наредба №5 от 2006г

Чл.13.

Броят на децата в група се определя с наредба на Министъра на ОН.

Чл.14.

/1/Минималният брой на децата в една група е 12. Когато дневната посещаемост падне под 12, децата се смесват с други групи, които не са под карантина на ОЗБ. При заболяване на учител и невъзможност да се назначи негов заместник, децата се смесват с другите групи.

/2/Ако дадена група бъде карантинирана, в нея не се приемат деца, които не са били в контакт с ОЗБ от същата група, като по преценка на мед. сестра се насочват към друга не контактна група или изчакват края на карантината.

/3/Родителите на деца, които са заболели от ОЗБ, са длъжни да информират ръководството на ДГ още същия ден на поставяне на диагнозата или първия работен ден, ако заболяването е настъпило в почивен ден, за да се попречи на разпространение на заразата. Родителите се ангажират чрез семейния си лекар да представят по най-бързия начин известието за диагностиране на заболяването/ мед.формуляр за бързо известие/

Чл.15.

/1/Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детската градина или в училище по избор на родителите. 

Чл.16.

Децата от подготвителна група в детската градина могат да се преместват в друга подготвителна група към друга детска градина или подготвителен клас към училище с удостоверение за преместване.

Чл.17.

За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детската градина родителите заплащат такси съгласно НОАМТЦУ на територията на Община Пловдив..

Месечната такса се формира сумирано от:

 • 20 лв;постоянна част, независеща от посещаемостта на децата
 • 30 лв пропорционална част от дължимата месечна такса, в зависимост от посещаемостта и при запазване на преференциите по чл.24 от Наредбата.

Чл.18.

Когато са предвидени преференции при заплащане на таксите, родителите, които отговарят на условията им, представят декларация и съответните документи:

 1. Не се заплащат такси при:

– деца на родители единият или двамата , от които са загубили 71 и над 71 на сто от работоспособността си /представя се решение на ТЕЛК/

– деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебния си дълг – /представя се копие от акта за раждане на детето или ако родителят е починал- копие от смъртния акт/.

– децата с  хронични заболявания, физически или сензорни увреждания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК.

– третото и следващите деца на многодетни семейства, когато са отглеждани в едно  семейство /представят се копия от актовете за раждане на децата/. В случаите, в които макар навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, се приема за „дете” /представя се служебна бележка от училището/.

 1. Такса с 50 на сто намаление от пропорционалната част  се заплаща при:

– деца на родители, един или двамата, от които са студенти редовна форма на обучение, специализанти  или докторант/и /представя се служебна бележка от акредитирано висше учебно заведение, респ. научна организация.

– деца с един родител – дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с неизвестен баща, дете със самотна майка – осиновителка или дете със самотен баща – осиновител представят се следните документи: Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето; съдебно решение за отнети родителски права и Удостоверение за раждане на детето; Удостоверение за раждане на детето – по отношение на последните три обстоятелства

– деца, настанени в приемни семейства

– деца, ползващи социална услуга в Звено „Майка и бебе“

 1. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса: за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса, за второто дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса /представят се копия от Удостоверенията за раждане на децата/
 2. Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса: за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса, за второто дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса, за третото и следващи деца – не се заплаща такса /постоянна част и пропорционална част/ представят се копия от Удостоверенията за раждане на децата/

При наличие на две и повече основания за преференциално заплащане на месечната такса се прилага само едното от тях, посочено от родителя/настойника.

 1. Не се заплаща пропорционална част от таксата за детска градина за времето, през което детето не е посещавало детското заведение. Посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време, след уведомянате от родителите. В подготвителна група се допуска отсъствие само по уважителни причини.
 2. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията.

7.Не се заплаща постоянна част от таксата в случаите, когато в детската градина се извършват ремонтни дейности за период по-дълъг от 15 календарни дни в рамките на един месец, при което се препятства възможността на децата да посещават детското заведение.

 1. В случаите, когато за целия календарен месец юли и/или август детето няма да посещава детска градина, същото се освобождава от заплащане такса /постоянна и пропорционална част/ за съответние месец/и. За ползване на тази преференция, родителите/настойниците следва да подадат заявление до директора на детското заведение в срок от 5 /пет/ работни дни преди края на месеца, предшестващ месеца, през който детето ще отсъства.

9.Постоянната част от таксата, когато детето сменя детското заведение в рамките на текущия месец, се заплаща в детското заведение, в което е настанено първоначално. Директорът на детското заведение, от което детето напуска издава служебна бележка, удостоверяваща платената постоянна част от таксата, като същата се представя в приемащото детско заведение.

 1. Таксата, която заплащат децата от целодневните групи за предучилищна подготовка на 5 и 6 годишни деца, не включва разходите за подготовка на децата за училище в съответствие с чл.20, ал.1 от Закона за народната просвета и чл.30 ал.2 от ППЗНП.
 2. За ползване почасово на детска градина, без право на обяд и следобеден сън за времетраенето от 9,00ч до 12,00ч и от 16,00ч до 19,00ч, от децата на възраст от 3-4 години, се заплаща такса за отглеждане и възпитание в размер на 1,30 лв. на час, без ползване на преференции. Същата се начислява и събира в деня на ползване на услугата. 

Чл.19.

/1/Таксите се начисляват и събират от ЗАС, който ги внася в бюджетната сметка на община Пловдив до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

/2/ При просрочване на задълженията се заплаща лихва за всеки ден от закъснението по основния лихвен процент за съответния период

/3/  Таксите за ползване на общински детски градини в гр.Пловдив могат да се събират и по банков път в сметката на съответното детско заведение, като начислените и събрани средства (по касов и по банков път) се внасят в общинския бюджет, съгласно чл.30, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Чл.20.

/1/ Децата в подготвителна група могат да отсъстват само по уважителни причини

/чл.30,ал.4 от ППЗНП/

            /2/ При отсъствие на дете от подготвителна група повече от 3 дни през месеца по неуважителни причини детската градина уведомява дирекция „Социално подпомагане” и се спират детските добавки за съответния месец.      

Чл.21.

В детската градина се извършват допълнителни педагогически услуги по желание на родителите срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на детето.

/чл.30,ал.5 от ППЗНП/

Чл.22.

Постъпването в І клас става при навършване на 7 години в годината на постъпването на училище.

При завършване на подготвителна група в детската градина на детето се издава удостоверение за училищна готовност. Отложените от училищно обучение деца се приемат само срещу Протокол  на диагностичната комисия към РИО на МОН.

Чл.23.

/1/Детското заведение работи целогодишно от понеделник до петък от 6,00 часа до 19,00 часа. При не взимане на дете на вратата на ДЗ се оставя бележка къде се намира детето /на адрес или в РУ на МВР/

/2/Учителите работят с деца в рамките на следното работно време

I-ва смяна от 7,00ч до 13,30ч

II-ра смяна  от 13,00ч до 19,00ч

/3/Децата се приемат сутрин от 7,00ч до 8,30 ч. най- късно. В по-късен час се приемат деца само с предварително уведомление. Децата се взимат след 16,00 до 19,00 часа, ПРИЕМАНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО стават лично между родителя и учителя /пом. възпитател, чистач/

/4/ Когато се налага вземане на детето за кратък период от време през деня/мед. процедури или др.важни причини/ или се вземе по-рано от детска градина/на обяд/ , родителят предоставя кратко писмено уведомление на учителя.Тази процедура се налага  заради спазване на финансова дисциплина, относно съответствие в брой присъствени деца и количество изписана храна

Чл.24.

Родители, които желаят децата им да се взимат от други лица попълват декларация, като предоставят данни за упълномощеното лице.

Чл.25.

Общината осигурява здравното обслужване на децата в детската градина

Чл.26.

Здравното обслужване се извършва от медицинско лице, назначено от кмета на района. Неговите задължения са конкретизирани в длъжностна характеристика, изготвена от кмета

Чл.27.

Контролът върху изпълнение на задълженията на медицинското лице се осъществява от директора на детското заведение и при нарушения той писмено информира кмета на района.

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛНА РАБОТА  /ВОР/

Чл.28.

1.ВОР е дело на педагогическия, медицинския и обслужващия персонал в детската градина. Тя се осъществява на базата на единни ДОИ

2.Животът на децата се организира съобразно възрастовите им особености и индивидуални потребности, като се осигурява време за игри, занимания, хранене, сън, дейности, като се предпазват от физическа и нервна преумора,от субективни и обективни опасности

3.Обстановката в детската градина се организира съобразно възрастовите особености на детето, като се създават достъпни свободни зони, подтикващи детето към дейност и самостоятелна изява, избор на материали, игри, експериментиране, информация

4.Подготовката на детето за училище се извършва в подготвителни групи на книжовен български език.

Чл.29.

Длъжността “Учител” се  заема от лица притежаващи диплома за завършено висше образование: степен бакалавър, магистър, специалист.

Чл.30

Длъжността “Учител” не може да се заема от лица, които:

 • са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление
 • са лишени от право да упражняват учителската професия
 • страдат от заболявания и отклонения,които застрашават живота и здравето на децата /определено с Наредба на Министъра на ОН съгласувана с Министъра на здравеопазването/

 

Чл.31.

Учителят организира и провежда възпитанието и обучението на децата

/чл.123 от ППЗНП/

Чл.32.

Учителят има право:

 • да членува в професионални организации и да взема участие в работата на техните органи
 • да дава мнение и да прави предложения по дейността на детската градина
 • да получава информация за възможностите за повишаване на квалификацията си от директора, РИО
 • да избира учебни помагала,които са вече оценени от МОМН

/чл.127 от ППЗНП/

 

Чл.33.

Учителят е длъжен:

 • да изпълнява задълженията си,съобразно КТ,нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика
 • да изпълнява ЗНПР,определен с наредба на Министъра на ОМН
 • да изпълнява решенията на педагогическите съвети и препоръките на контролните органи
 • да опазва живота и здравето на децата по време на образователния процес и на другите дейности, организирани от него или от детската градина
 • да повишава професионалната си квалификация

/чл128 от ППЗНП/

 

Чл.34

Учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху детето

/чл.129 от ППЗНП/

Ако съзнателно подпомогне извършването на актове на дискриминация, носи отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията

Учителят не допуска в работата си пряка или непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.35.

На учителят се дължи почит и уважение от децата, родителите, административните органи и обществеността. Накърняването на достойнството и авторитета на учителя е недопустимо.

/чл.39 ,ал.5 от ЗНП/

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Чл.36.

Органи на управление в системата на народната просвета са МОН, РИО, Министъра на МОН и директора на детското заведение.

/чл.141 от ППЗНП/

Чл.37.

Директорът на детското заведение като орган за управление на детската градина:

 • организира,контролира и отговаря за цялостната дейност
 • спазва и прилага ДОИ
 • осигурява безопасни условия за възпитание,обучение и труд
 • представлява детското заведение пред органи,организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия
 • съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономично разпореждане с бюджетните средства
 • сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците по реда на КТ.
 • Обявява свободни работни места в Бюрото по труда и РИО в 3 дневен срок от овакантяването им
 • Организира приемането на децата в съответствие с ДОИ и изготвени критерий за прием
 • Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната учебна документация
 • Съхранява печата на детското заведение ,подпечатва и подписва документи за преместване на деца и др.
 • Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл.47 и чл.48 от ЗНП
 • Изготвя и утвърждава длъжностното разписание за персонала и утвърждава поименното щатно разписание на длъжностите и работните заплати
 • Директорът е председател на педагогическите съвети и осигурява изпълнението на решенията им
 • Осигурява условия за здравнопрофилактична дейност в детската градина
 • Предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация

Чл.38.

Длъжността директор се заема въз основа на конкурс при условия и ред определени от КТ и чл.37. от ЗНП

Чл.39.

При отсъствие на директора за срок по-дълъг от 30 календарни дни кметът на общината сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняващ длъжността “директор”.

Чл.40.

При отсъствие на директора за срок по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал. 

Чл.41.

Директорът няма право:

 • да предприема действия, противоречащи на закона, решенията на МОН, педагогическия съвет, КТД
 • да насърчава с преки действия или бездействия мероприятия и дейности в ущърб на работата и реда в детското заведение
 • да допуска политическа дейност и символика, пропагандиране на партийни, шовинистични и религиозни идеи на територията на детското заведение
 • да сключва договори и споразумения, които не са в компетенцията му и задължават други органи и организации
 • да изразходва нецелесъобразно и незаконосъобразно финансови средства
 • да използва служебното си положение за лично облагодетелстване и постигане на користни професионални,политически и идеологически цели
 • да бездейства и изчаква при критични ситуации
 • да опекунства и злоупотребява,като използва недемократични методи и средства на управление

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл.42.

ПС е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси.
Чл.43.
Педагогическият съвет:

 • приема стратегия за развитието на детското заведение
 • приема Правилник за дейността на детската градина
 • приема ГКП
 • избира формите на обучение
 • обсъжда и взема решения по разделите от обучението 

Чл.44.

Педагогическият съвет включва в състава си:

 • учители
 • специалисти с педагогически функции
 • с право на съвещателен глас –Председателя на УН и медицинското лице

Чл.45.

Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на 2 месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

Чл.46.

Решенията на ПС се приемат с обикновенно мнозинство при не по-малко от 2/3 от числения му състав

Чл.47.

Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство / 2/3 от гласовете на присъстващите/ или от Началника на РИО.

Чл.48.

За всяко заседание на ПС се води протокол от секретар, определен със заповед на директора, който се вписва в книгата за протоколи до 3 дни след заседанието.

Чл.49.

Работата на ПС се планира в ГКП. Дневният ред се обявява ТРИ дни преди заседанието и може да се измени.

Чл.50.

Училищното настоятелство е доброволно сдружение за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на детското заведение.То подпомага дейността му и като противодейства срещу  дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

Чл.51.

Устройството и дейността на УН се уреждат съгласно разпоредбите на ЗНП, ЗЮЛНЦ

Чл.52.

За постигане целите си УН:

 • обсъжда и прави предложения пред съответните органи за решаване на текущите проблеми на детското заведение
 • съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина
 • подпомага изграждането и поддържането на МТБ
 • участва при избора на учебни помагала и при възможност осигурява закупуването им
 • съдейства при решаване на социално-битови проблеми на децата и учителите
 • съдейства за реализиране на организиран отдих, туризъм и спорт с децата
 • предлага мерки за подобряване дейността на детската градина
 • организира обществеността за подпомагане на детската градина
 • сигнализира на компетентните органи за извършени нарушения в системата на народната просвета
 • организира и подпомага обучението на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца
 • подпомага социално слабите деца
 • съдейства в борбата срещу противообществените прояви, наркоманията и други вредни влияния върху децата

Чл.53.

Органи на УН са ОС и Съветът на настоятелите /СН/.Членовете на СН се избират от ОС за срок от 4 години.СН  избира между членовете си председател.

/чл.46,а,б от ЗНП/

Чл.54.

Съветът на настоятелите представя информация за дейността си  при необходимост на РИО на МОМН.

ГЛАВА ПЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

Чл.55.

Родителите на децата са първи помощници на учителите за осигуряване на оптимални условия на обучение,развитие и възпитание.

Чл.56.

Родителите имат право:

 • да посещават групата на своето дете при спазване на определени от детската градина изисквания
 • да изразяват предпочитания и желания относно детето си,без да уронват престижа и авторитета, на който и да е член от персонала на детското заведение
 • да участват в избора на родителски актив и училищно настоятелство, да се включват в работата им и да подпомагат дейността им

Родителите са длъжни:

 • да полагат грижи за детето си в съответствие със Семейния кодекс и Конвенцията на ООН за защита правата на детето, ЗЗД и др.нормативни актове
 • да спазват Правилника за дейността на ДГ и Правилника за вътрешния трудов ред на ДГ
 • да заплащат дължимите такси в срок
 • да предават и взимат детето си лично от учителя или пом. възпитателя /чистача/
 • при невъзможност да вземат детето си в рамките на работното време лично,това да става с писмена декларация до учителя и документ за самоличност на упълномощеното лице -член на семейството, роднини или приятели, които ще взимат детето.
 • да уведомяват за отсъствия по реда, определен с този правилник
 • да уведомяват своевременно учителите при смяна на телефонните номера
 • ежедневно да проверяват децата за паразити и да носят отговорност за това, че не са информирали учителя за заболявания на детето,водещи до сериозни последствия
 • да изпращат децата си в чист и спретнат вид
 • при отсъствие на детето за повече от 10 календарни дни да представят мед.бележка за здравословното му състояние
 • деца, боледуващи от инфекциозни и вирусни заболявания не се приемат до пълното им оздравяване и представяне на медицинска бележка за това

ПРАВА НА ДЕТЕТО

Чл.57.

 • да получава полагащите му се грижи, любов и внимание от целия персонал
 • да получи гаранция за приятно и безопасно преживяване в детската градина
 • да изразява и реализира свободно предпочитанията си относно дейности, игри и деца
 • да не унижава личното достойнство на връстниците си и да не упражнява физическо или психическо насилие върху тях, основано на религия, етническа принадлежност, пол.

ГЛАВА ШЕСТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.58.

Държавните,общинските и частни училища и детски градини издават или водят следните документи:

 • Книга за протоколите от заседанията на педагогическия съвет
 • Книга за регистриране заповедите на директора
 • Книга за контролната дейност на директора
 • Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН
 • Дневник за входяща и изходяща кореспонденция
 • Книга за регистриране на дарения
 • Летописна книга
 • Книга за санитарно състояние
 • Дневник за група
 • Дневник за подготвителна група
 • Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група
 • Удостоверение за завършена подготвителна група
 • Книга за заповедите за храна
 • Книга за подлежащите на задължително обучение на деца
 • Материална книга за проведени учебни занимания в ДГ
 • Регистрационна книга за издадените удостоверения
 • Сведение за организацията на дейността в ДГ за учебната година/Сп.Обр 2/
 • Отчетни и счетоводни документи
 • Таксова книга
 • Ревизионна книга за вписване на констатаций и предписания на контролните органи за спазване на трудовото законодателство/КТ чл.408/

Всички горепосочени документи се водят и съхраняват по Наредба№4/16.04.2003 год.за документите в системата на нар.просвета и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4/бр.47 от ДВ 2004 год./

ГЛАВА ШЕСТА

ФИНАНСИРАНЕ

Чл.59.

/1/Финансирането на дейности в общинските детски градини се осъществява със средства от държавния бюджет чрез МОН и общината.

/2/Размерът на средствата по ал.1 се определя съгласно ДОИ за 1 годишна издръжка на дете в Общ.детска градина

/3/Чрез държавния и общ.бюджет се осигуряват средства за заплати, МТБ, поддръжка ,осигуровки и т.н.

ГЛАВА СЕДМА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.60.

За постигане на оптимални резултати в образователната си практика учителят е длъжен активно да си сътрудничи с родителите. Учителят може да се съобразява с изисквания на родителя за  обгрижването, обучението и възпитанието на детето, само в рамките на допустимото спрямо  образователната институция и нейните вътрешни правила

Чл.61.

Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминация.

Чл.62.

В ДГ съществуват следните ограничения:

 1. Не се приемат торти поради повишен риск от  чревни инфекции и забрана на Агенцията по храните.

2.По време на епидемична обстановка или карантина при заразно заболяване влизането на родители и външни лица във вътрешността на ДГ се ограничава, съгласно конкретната обстановка и предприетите санитарни действия

3.Не се допускат за влизане в сградата лица в очевидно нетрезво състояние /алкохол, наркотици/

4.Не се допускат деца, които не са излекувани и изискват терапия с лекарства, в ДГ. По този повод се забранява на родителите да носят лекарства по повод долекуване на дете/ антибиотици, сиропи за кашлица, капки за нос и др./. Специфичните случаи са от компетентността на мед.лице и ако се налага лекарствена терапия, то тя се извършва от него извън рамките на детската група

5.Опаразитени деца не се допускат в ДГ. При констатиране на такова явление, същите се изолират и предават на родителите за саниране с препарати, след което се приемат само с мед. бележка

7.Ако при сутришен мед.филтър мед.сестра установи съмнение за болестно отклонение на дадено дете, същото по нейна преценка може да бъде върнато за преглед и лечение от лекар

Чл.63

 При възникване на проблем с обслужването на децата или от друг характер, засягащ дейността на детската градина, родителите са длъжни да потърсят за съдействие и решение директора на ДГ като първа инстанция. Всяко друго действие извън тази клауза ще бъде третирано като злоумишлено и целящо да накърни авторитета на детското заведение.

Чл.64

При отсъствие на директора всички въпроси, засягащи цялостната дейност на ДГ, се решават от негов заместник, определян всяка година с нарочна заповед.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            1.Настоящият Правилник за дейността на детската градина е изготвен на основание  на ЗНП, ППЗНП, ЗЗД, Конвенцията на ООН, Наредбите и всички действащи нормативни актове в системата на Народната просвета.

2.Настоящият правилник е приет на заседание на ПС с протокол №1/17.09.2013 год.и се актуализира при промяна на нормативната база

3.Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал-ПС

4.ПС взема решения по въпроси, неуредени с този правилник

5.Този правилник е задължителен за спазване от всички служители, родители, деца

6.С този правилник са запознати всички гореспоменати лица

7.Неизпълнението на правилника е неспазване на трудовата дисциплина и довежда до дисциплинарна отговорност спрямо КТ и други нормативни актове.

8.Влиза в сила  от момента на неговото подписване и се актуализира с анекс при промяна на нормативните документи.

Приет с решение на Педагогическия съвет с протокол №1/15.09.2014г