ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ Б И Л Я Н А “

гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул.”Златорог” № 3, тел.032-68-23-42, e-mail:  bilyana@dg.plovdiv.bg

С Т Р А Т Е Г И Я

за  развитието на ДГ   БИЛЯНА

гр. Пловдив, район “Източен”

за периода 2020-2024 г.


Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1 от  15.09.2020г.

Тази стратегия е част от образователния проект на екипа ни за  реализация  политиката на МОН и осигуряване на качествено образование.

Тя дефинира стратегическите цели , съвременните принципи, които ще се отстояват в образователен и възпитателен аспект и предлага конкретни мерки за реализирането им.

Основава се на принципите и насоките на Конвенцията за защита на децата, ЗЗД, ЗПУО, Общинската стратегия за развитието на образованието, Наредба № 5/03.06.2016 г.на МОН за предучилищно образование и други нормативни актове, касаещи предучилищното и училищно образование и политиките в подкрепа на детето.

Стратегията е със срок на изпълнение четири години от 2020 – 2024 год.

І. Анализ на дейността и оценка на състоянието на ДГ “Биляна”

През изминалата година педагогическият екип постигна добри резултати в усилията си  детското заведение да се утвърди като предпочитан от родителите образователен комплекс за деца от предучилищна възраст. С положителен знак са резултатите от всички  усилия в педагогическата практика. Приоритети в дейността на колектива бяха издигане качеството на подготовката на децата чрез прилагане на нови форми и методи на обучението и повишаване в активността на децата по направленията Изобразително изкуство, Конструиране и технологии и Музика за Откриване и развитие на индивидуалните творчески заложби на децата чрез изкуствата.

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Силни страни Затрудняващи моменти
 • Наличие на добре оборудвани помещения за функциониране на групите
 • Наличие на физкултурен салон и кабинет по музика
 • Наличие на два вътрешни двора и възможност за организиране на игри с децата в тях
 • Наличие на футболна площадка зад ДГ
 • Помещение оборудвано с мултимедия, 3 занимални с интерактивни дъски и всички група с лаптоп.
 • Просторен двор с обособени площадки за всяка група
 • Обособена площадка по БДП
 • Богат гардероб с костюми
 • Повечето помещения са с климатици
 • Сградата е санирана
 • ДГ е на централно отопление
 • Липса на сигнализационни уреди на площадката по БДП
 • Недобро състояние на двора – липса на затревяване, липса на обезопасителна настилка под уредите, застаряващи уреди за игра и пейки
 • Невъзможност за ремонтни дейности поради липса на средства
 • Необходимост от премахване на пясъчниците
 • Липса на ресурс за поставяне на закупена подова настилка
 • Необходимост от подновяване на костюми и гардероби тях

Дейности за подобряване на МТБ:

 • Включване в програми и проекти за подобряване състоянието на двора.
 • Кандидатстване по програми и проекти за доизграждане на площадка по БДП.
 • Мотивиране на родителите за включване в дейности за подобряване състоянието на МТБ.
 • Премахване на пясъчниците и превръщането им  в зони за творческа дейност и настолни игри.

 

ДЕЦА
Силни страни Затрудняващи моменти
·        Бърза адаптация на децата към условията в ДГ, желание да я посещават

·        Обхват на деца със семеен език, различен от българския; успешно овладяване на български език и качествена подготовка за училище.

·        Осигурено здравно обслужване

·         Осъществена приемственост между ДГ  и училище.

·        Участие в тържества и открити моменти с родители

·        Възможност за участие в допълнителни дейности

 

·        Очертан демографски срив и липса на деца

·        Затруднения при осигуряване на редовна посещаемост на някои деца поради боледуване или по семейни причини

·        Периодично напускане и връщане  на деца поради социално-икономически причини.

·        Невладеене на български език на част от децата при приемане в ДГ

 Дейности за гарантиране на обхвата и задържане на децата в ДГ.

 • Популяризиране предимствата на целодневната организация на работа в ДГ; организиране на тържества и открити моменти в групите с включване на родителите.
 • Осигуряване на широк спектър от допълнителни форми за свободното време на децата и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество; заниманията със спорт и изкуства.
 • Повишаване физическата активност на децата като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие.
 • Реализиране на проектни дейности по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за допълнителна работа с деца, които не владеят добре български език.
 • Организиране на съвместни практически, развлекателни и трудови дейности и проекти в групи с деца и родители за възпитаване в толерантност и приемане на различията.
 • Повишаване информираността на родителите за ежедневието в детските групи; използване на иновативни, съдържателни форми за представяне на резултатите от работата на децата.
 • Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на детското заведение с цел привличане на необхванати деца.
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА
Силни страни Затрудняващи моменти
·        Спазване на ЗПУО и Наредба №5

·        Създадени условия за „равен старт“ на всички деца.

·        Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

·        Дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

·        Осъществяване на разнообразни дейности, подпомагащи овладяване на български книжовен език .

·        Приобщаване на децата към народните обичаи, традиции и  национални ценности.

·        Възможност за участие в допълнителни дейности, извън ДОС

 

·        Невладеене на български език  от деца, чийто майчин език е различен, при приемане в ДГ

·        Не достатъчно добри резултати в  работата с родителската общност

·        Липса на средства от издръжката на детската градина за осигуряване на достатъчно оперативен материал, дидактични пособия и играчки,  и свързаните с това усилия за намиране на допълнителни средства

 

 Дейности за повишаване качеството на образователния процес:

 • Обогатяване на базата и повишаване ефективността на работата.
 • Повишаване качеството на образователния процес.
 • Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.
 • Използване на съвременни методи и подходи в образователната дейност, като водеща  е играта.
 • Реализиране на допълнително обучение по БЕЛ чрез участие  дейности по проект ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ .
 • Осигуряване на учебни помагала и пособия за всяко дете.
 • Организиране на съвместни дейности с родителите за формиране на интерес към детската книга, четенето и различните начини за придобиване на знания.

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ
Силни страни Затрудняващи моменти
·        Определен е единен разходен стандарт за едногодишна издръжка на дете ·        Нисък стандарт за едно дете, който в рамките на една бюджетна година не се актуализира съответствие с реалната пазарна икономика на услугите, доставките, материалите и др.

·         Неособено ефективна методология и формули по

отпускане на делегираните бюджети, като на държавна, така и местна дейност

 

СОЦИО-КУЛТУРНИ ФАКТОРИ
Силни страни Затрудняващи моменти
·        Нисък социален статус и липса на уважение км

учителите и останалия персонал в ДЗ

·        Недобро отношение на обществото като цяло към образованието

·        Нисък морално-психологи-чески климат в голяма част от семействата, липса на педа-гогическ компетентност и същевременно завишени

претенции

·        Неблагоприятни социални фактори – нарастващата агресивност сред децата и родителите

 

ФИНАНСИРАНЕ
Силни страни Затрудняващи моменти
·        Държавно и общинско финансиране

·        Въведена система за делегирани бюджети

·         Редовно финансиране

·        Осигурени средства за учебни помагала за децата от ПГ.

·        Осигурена допълнителна закуска по Програма „Училищен плод”

·        Осигуряване на учебни помагала и пособия за всички деца.

 

·        Нисък и недостатъчен ЕРС за дете

·         Липса на възможности и активност от страна н

родителите за дарителство

·         Липса на възможности за собствени приходи

·        Недостиг  на средства за  ремонти и подновяване ,за подобряване на дворните пространства и осъвременяване на игровите площадки.

·        Липса на средства за заместници при отсъствие на титулярите.

·        Липса на средства за ДТВ

 Дейности за подпомагане на бюджета:

 • Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране.
 • Чрез възможностите на делегирания бюджет да се осъществява ефективно, целесъобразно и прозрачно разпределение и разходване на средствата за обучение, издръжка и др. заплащане по посока делегирани държавни и местни дейности.
 • Делегираният бюджет да се утвърди все повече като основен източник за прилагането на финансови механизми при финансирането на различните дейности по стратегията.
 • Като допълнителен източник за финансиране да се ползва и включването на екипа в проекти по различни програми от Структорните фондове на ЕС, Оперативни програми на различни нива, дарения и др.

 

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Силни страни Затрудняващи моменти
·        Всички учители са с висше образование, като три са с II ПКС,шест с IV ПКС,три с V ПКС

·        Професионализъм и чувство на отговорност у всеки член на персонала

·        Възможности за финансиране на текуща педагогическа квалификация

·         Утвърдена екипност на различни равнища.

·        Опит в работата по проекти.

·        Затруднение при назначаване на подходящи учители заместващи титулярите, които отсъстват поради дългосрочни болнични и майчинства

·        Затруднение от липсата на свободни учители за заместване при кратки отсъствия по болест

 

Дейности за кадрово осигуряване:

 • Привличане на млади учители в педагогическия екип.
 • Мотивиранeна учителите за придобиване и повишаване на ПКС.
 • Популяризиране и внедряване на добър педагогически опит.
 • Организиране и провеждане на разнообразни по тематика, съдържание и форма квалификационни дейности, съобразени с дефицитите в работата.
 • Оптимизиране на съвместното участието на учителите и помощник-възпитателите във възпитателното взаимодействие с децата .

 

ВЪНШНА СРЕДА
Силни страни Затрудняващи моменти
·        Добро местоположение на детската градина в близост до градски транспорт и комуникации

·        Активна работа с родителите на деца, които не владеят добре български език, за включването им в проекти .

·        Приемственост между ДГ и училище

·        Сайт на детската градина

·        Фейсбук на детската градина и на всяка група

·        Осигурени възможности за прием на деца със СОП при кандидастване в ел.система

 

·        Осигуряване на повече средства за подновяване на интериора – нови шкафчета, боядисване

·        Трудно опазване хигиената на двора през почивните дни и след приключване на работа

·        Незаинтересованост на някои родители към реалните резултати на децата им в учебно-възпитателния процес.

·        Недостатъчна професионална компетентност на част от персонала-педагогически и непедагогическиза работа с деца със СОП и хронични заболявания

·         Нарастване броят на децата с неадаптирано социапно неприемливо поведение и агресивно поведение

 

Дейности по взаимодействие с външната среда

 • Провокиране на ициативността от страна на родители за освежаване на игровите съоръжения в двора на ДГ.
 • Повишаване ефективността на охраната.
 • Популяризиране ежедневната работа на педагозите.
 • Провокиране на активно отношение сред родителите към дейностите в ДГ.
 • Оптимизиране приемствеността между детската градина и училището.
 • Поддържане на интернет страница на ДГ.
 • Участие в културните празници на градско и общинско ниво.
 • Участие в конкурси на градско, общинско и национално ниво.

 

 ПАРТНЬОРИ
Силни страни Затрудняващи моменти
·        МОН, Община Пловдив и РУО Пловдив

·         Детската градина ежегодно извършва подбор на фирми-доставчици за допълнителни педагогически дейности извън ДОС

 II. Мисия на ДГ „Биляна”

Утвърждаване авторитета на ДГ ”Биляна” като престижно, конкурентно – способно детско заведение от съвременен тип, гарантиращо зачитане правата на децата, съчетаващо ценностите на детството и гъвкавостта на модерните образователни технологии. Осигуряване на среда провокираща детската активност. Детско заведение, в което работи високо квалифициран педагогически екип, способен да планира, организира и реализира възпитателно–образователния процес на високо конкурентноспособно ниво. Екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творчество, професионализъм и критично мислене в осъществяване на възпитателно-образователния процес за развитието на децата – тяхната активност, емоционална удовлетвореност, проявата на оценка и самооценка, съобразяване с другите, социални преживявания, мотиви и потребности.

Непрекъснато подобряване на базата, която да оптимизира  учебно възпитателния процес чрез динамична и привлекателна среда, както да помага на детето при неговата индивидуална изява.

За реализирането на своята мисия детската градина изгражда отворена , гъвкава и ефективна система на предучилищно образование, формира диалогична среда за активно участие на родителите при създаване на условия за пълноценна и сигурна среда за възпитание, обучение и труд.

III. Визия на ДГ „Биляна”

„Биляна” – градина утвърждаваща името си във времето; предпочитано място отродители, доверили ни се за грижата към тяхното дете; обичана и желана от децата за игри, забавления и възприемане  на нови знания;  квалифицирани педагози, полагащи всички усилия да осигурят сигурна среда за възпитание, обучение и социализация на децата.

ІV. Принципи:

 1. Прилагане на съществуващата нормативна база.
 2. Отчитане на специфичната проблематика, свързана с възпитанието на децата от различните групи.
 3. Равнопоставеност, откритост, разбиране и отговорност на участниците в дейностите при осъществяване и реализация на целите.
 4. Осигуряване на условия детето да се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
 5. Осъществяване на приобщаващо образование.
 6. Партньорство и толерантност към различията.
 7. Осигуряване на баланс между интеграцията на децата от други етноси в детската градина и в обществото и съхраняването и развитието на тяхната специфична културна идентичност.
 8. Осигуряване на условия за равен старт на всички  деца.
 9. Отвореност и адаптивност на стратегията за актуализиране и допъл-ване.
 10. Отчетност за действията на всички участници в образователната и възпитателната дейност с цел осигуряване на ефикасност, ефектив-ност и резултатност.
 11. Новаторство с цел постигане на по-добри резултати в работата.
 12. Сътрудничество  с други институции.

V. Приоритети в дейността

 1. Изграждане на оптимизиран образователен модел.
 2. Повишаване качеството на образователния продукт в детската градина.
 3. Възпитаване в дух на семейни традиции с цел популяризиране на българското културно-историческото наследство в ЕС.
 4. Интеграция на децата от етнически групи.
 5. Създаване на предпоставки за успешна социализация.
 6. Създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между децата от различни етноси.
 7. Формиране на подходящ социално – психологически климат, който да благоприятства развитието на децата.

VI. Основна част

      1. Глобална цел:
      Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и        подкрепа на всяко дете  в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

 1. Цели на стратегията:
  1. Създаване на условия за повишаване на качеството и ефективността на образование и възпитание.
  2. Създаване на условия за развитие на образование и възпитанието като носител на национални ценности и традиции и отворена към предизвикателствата на съвременния свят.
  3. Привличане в образованието на активното гражданско участие и ценностите в духа на националните традиции.
  4. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от други етнически групи.
 1. Задачи на стратегията:
 1. Подобряване на кариерното развитие на педагогическите кадри в сферата на образованието.
 2. Родителско и гражданско участие в управлението на образователния процес.
 3. Откриване и подпомагане на индивидуалните и творчески заложби на децата и приобщаване към човешки ценности и национални традиции.
 4. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и създаване на оптимални условия за тяхното развитие.
 5. Доразвиване на материалната база в детската градини за провеждане на съвременен образователен процес.
 6. Осигуряване на оптимални социално-битови, хигиенни, здравни и безопасни условия, повишаване на сигурността в системата на образованието, както и осигуряване на достъпна среда за деца със специални образователни потребности.
 7. Разширяване на възможностите на образователната институция за участие в европейски образователни проекти.
 1. Оперативни цели: /краткосрочни в годишнния план/
 1. Стимулиране на културните и национални ценности за изграждане на детската личност и възпитание в родолюбие чрез българските народни традиции и обичай .
 2. Възпитаване на култура за движение на пътя и формиране на умения у децата за опазване на живота им.
 3. Формиране на екологична култура у децата чрез опознаване на природата.
 4. Подобряване здравословното състояние на децата, формиране на двигателни навици иразвитие на физическата дееспособност, чрез игрова двигателна дейност.
 1. Глобална тема: „Растем здрави, умни и щастливи“

5.1. Подтеми:

2020/2021 г. – „ Познавам традициите и обичаите на моята родина “

2021/2022г. – „ Мога да се движа и пазя на пътя “

2022/2023 г. -„ Обичам природата и я пазя “

2023/2024 г. – „Хайде да спортуваме“

 

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 -2021 г.

Стимулиране на културните и национални  ценности за изграждане на детската личност  и възпитание в родолюбие чрез българските народни традиции и обичаи .

Тема:“Познавам традициите и обичаите на моята родина “

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВАРЯ НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 

Образователно възпитателна дейност

1.      Планове на комисии и работни групи.

 

2.     Проверка, обогатяване инабавяне на необходимите средства за темата.

 

 

3.      Работа с децата по темата.

 

 

 

4.      Открити моменти по темата: „Познавам традициите и обичаите на моята родина“.

 

 

5.      Провеждане на празници и развлечения.

 

 

 

6.      Провеждане на изложба на детски рисунки.

 

 

7.      Конкурс детска рисунки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация на кадрите

 

 

1.      Вътрешна квалификация на учителите.

 

2.      Външна квалификация.

 

3.      Консултации по проблемни въпроси.

 

 

Взаимодействие с родителите

 

1.    Табло за информация на родителите.

 

2. Лекции, анкета, участие в празници и проекти.

 

 

Хигиена и здравеопазване

 

1.Провеждане на закалителни процедури с децата.

 

 

2. Отчет за заболеваемостта.

 

 

 

2020г.

 

 

2020г.

 

 

 

2020- 2021г.

 

 

 

 

2020- 2021г.

 

 

 

 

2020- 2021г.

 

 

 

 

2021г.

 

 

 

2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020- 2021г.

 

 

2020- 2021г.

 

 

2020- 2021г.

 

 

 

 

 

 

2020- 2021г.

 

 

2020- 2021г.

 

 

 

 

 

 

2020- 2021г.

 

 

2020- 2021г.

 

 

 

председатели на комисии

 

 

учители

 

 

 

учители

 

 

 

 

учители

 

 

 

председател на КПРТ

 

 

 

 

учители

 

 

 

Комисия по конкурсите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гл.учител

 

 

директор

 

 

гл.учител, директор

 

 

 

 

председатели на комисии

 

учители

 

 

 

 

 

 

Мед.сестра

 

 

Мед.сестра

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

вътрешен

потенциал, бюджет

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вътрешен ресурс

 

бюджет

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

бюджет

 

 

 

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

 

планиране на дейностите

 

 

 

по-добра МТБ

 

 

повишаване на знанията, уменията и опита

 

 

повишаване интиреса към традиции и обичаи

 

емоционална удовлетвореност на децата и родителите,

повишаване интереса

 

емоционална удовлетвореност

 

 

емоционална удовлетвореност и откриване на рисувателни заложби

 

 

 

 

 

 

 

 

повишаване умения-та и знанията на учителите

повишаване знанията на учител-ите

решаване на проблемите

 

 

 

 

 

емоционална удовлетвореност и

 

повишаване интереса

към ДГ

 

 

 

 

подобряване хи-гиената и обслуж-

 

ването на децата

по-добра технология

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 – 2022 г.

 Възпитаване на  култура за движение на пътя и формиране на умения у децата за опазване на живота им.

Тема: „Мога да се движа и пазя на пътя“ 

Образователновъзпитателна дейност

 

1.    Планове на комисии и работни групи.

 

2.    Проверка и обогатяване на МТБ по БДП.

 

3.    Работа с децата по БДП.

 

4. Провеждане на изложба на детски рисунки по БДП.

 

 

5.Провеждане на състезание за безопасно движение.

 

6. Провеждане на конкурс за детски рисунки по БДП.

 

Квалификация на кадрите

 

1.      Вътрешна квалификация на учителите .

 

 

2.      Външна квалификация.

 

3.      Консултации по проблемни въпроси.

 

 

 

Взаимодействие с родителите

 

1.      Табло за информация на родителитепо БДП.

 

 

2.  Лекции, анкета, беседи

участие в празници и развлечения.

 

 

 

Хигиена и здравеопазване

 

1.Провеждане на закалителни процедури с децата.

 

2.      Отчет за заболеваемостта.

 

 

 

 

2021г.

 

 

 

2021г.

 

 

2021-2022г.

 

 

2021г.

 

 

2022г.

 

 

2022г.

 

 

 

 

 

2021-2022г.

 

 

2021-2022г.

 

 

 

2021-2022г.

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022г.

 

 

 

2021-2022г.

 

 

 

 

 

2021-2022г.

 

 

2021-2022г.

 

 

 

 

 

председатели на

комисии

 

председател БДП

 

учители

 

 

учители

 

 

учители

 

 

учители

 

 

 

 

 

гл.учител

 

 

директор

 

 

 

гл.учител

председател по БДП

 

 

 

 

 

учители

 

 

 

учители

 

 

 

 

 

 

Мед.сестра

 

 

Мед.сестра

 

 

 

 

вътрешен

потенциал

вътрешен

потенциал, бюджет

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

вътрешен ресурс

 

бюджет

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

 

вътрешен

потенциал бюджет

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

планиране на дейностите

 

 

по-добра МТБ

 

 

подобряване работата

 

повишаване интереса

към БДП

 

 

удовлетвореност на децата

 

удовлетвореност на децата

 

 

 

 

повишаване интереса

към проблема

 

емоционална удовлетвореност на учителите

 

подобряване работата

 

 

 

 

 

 

повишаване интереса

към ДГ

 

 

емоционална удовлетвореност на родителите,

повишаване към обучението.

 

 

 

подобряване хигие-ната и обслужването на децата

 

по-добра технология

 

ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 – 2023 г.

Формиране на екологична култура у децата чрез опознаване на природата.

Тема: „Обичам природата и я пазя“

Образователновъзпитателна дейност

 

1.Планове на комисии и работни групи.

 

 

2.Проверка и обогатяване на МТБ  с природни материали и инвентар.

 

4.    Работа с децата по ОС.

 

 

4. Провеждане на изложба „Аз отгледах цвете”.

 

 

5. Изготвяне на общ за градината проект : „Градинка с подправки”.

 

6.Провеждане на празници и тържества свързани с природата

 

Квалификация на кадрите

 

4.      Вътрешна квалификация на учителите .

 

 

5.      Външна квалификация.

 

6.      Консултации по проблемни въпроси.

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителите

 

1.      Табло за информация на родителитепо.

 

2.  Лекции, анкета, беседи

участие в празници и развлечения.

 

Хигиена и здравеопазване

 

1.Провеждане на закалителни процедури с децата.

 

2.Отчет за заболеваемостта.

 

 

 

 

2022г.

 

 

 

2022г.

 

 

 

2022-2023г.

 

 

2022г.

 

 

 

2023г.

 

 

2022-2023г

 

 

 

 

2022-2023г

 

 

2022-2023г

 

 

 

2022-2023г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023г

 

 

2022-2023г.

 

 

 

 

2022-2023г

 

 

2022-2023г

 

 

 

 

 

председатели на

комисии

 

 

 

ст.учител по ОС

 

 

учители

 

 

учители

 

 

 

учители

 

 

учители

 

 

 

 

гл.учител

 

 

директор

 

 

 

гл.учител

ст. у-л по ОС

 

 

 

 

 

 

 

 

учители

 

 

учители

 

 

 

 

 

Мед.сестра

 

 

Мед.сестра

 

 

 

 

вътрешен

потенциал

вътрешен

 

потенциал, бюджет

 

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

вътрешен ресурс

 

бюджет

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

 

 

 

вътрешен

потенциал бюджет

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

планиране на дейностите

 

 

по-добра МТБ

 

 

 

подобряване работата

 

 

повишаване интереса

към природата

 

 

удовлетвореност на децата

 

удовлетвореност на децата

 

 

 

повишаване интереса

към проблема

 

емоционална удовлетвореност на учителите

 

подобряване работата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повишаване интереса

към ДГ

 

емоционална удовлетвореност на родителите,

повишаване към ДГ

 

 

подобряване хигие-ната и обслужването на децата

 

по-добра технология

 

 ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2023 – 2024 г.

Подобряване здравословното състояние на децата, формиране на двигателни навици иразвитие на физическата дееспособност, чрез игрова двигателна дейност.

Тема: „Хайде да спортуваме “

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВАРЯ НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Образователно възпитателна дейност

 

1.Планове на комисии и работни групи.

 

 

2.Проверка и обогатяване на МТБ.

 

3.Работа с децата за повишаване дееспособността и подобряване на здравословното състояние.

 

4.Провеждане на конкурс за детски рисунки „Спортът е здраве“.

 

5.Провеждане на спортна олимпиада, СПИУ, празник .

 

6.Провеждане на излети и туризъм с родители.

 

 

Квалификация на кадрите

 

1.      Вътрешна квалификация на учителите .

 

2.      Външна квалификация.

 

 

3.      Консултации по проблемни въпроси.

 

 

Взаимодействие с родителите

 

1.      Табло за информация на родителите.

 

2.  Лекции, анкета, беседи

участие в празници и развлечения.

 

 

3.Участие в туристически излети.

 

 

 

Хигиена и здравеопазване

 

1.Провеждане на закали-телни процедури с децата.

 

 

3. Отчет за заболеваемостта.

 

 

 

 

 

 

2023г.

 

 

 

2023г.

 

 

 

2023-2024г

 

 

2024г

 

 

 

2023-2024г

 

 

 

2023-2024г

 

 

 

 

2023-2024г

 

 

2023-2024г

 

 

 

 

2023-2024г

 

 

 

 

 

2023-2024г

 

 

2023-2024г

 

 

 

2023-2024г

 

 

 

 

 

 

2023-2024г

 

 

 

2023-2024г

 

 

 

 

председатели на

комисии

 

ст. учител по физическо

 

 

учители

 

 

учители

 

 

 

гл.учител, ст. Учител по ФК

 

 

учители

 

 

 

 

гл.учител

 

 

директор

 

 

 

 

гл.учител

ст. у-л по ФК

 

 

 

 

учители

 

 

 

учители

 

 

 

учители

 

 

 

 

 

 

Мед.сестра

 

 

 

Мед.сестра

 

 

 

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

вътрешен

потенциал, бюджет

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

вътрешен ресурс

 

 

бюджет

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

вътрешен

потенциал бюджет

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

 

 

вътрешен

потенциал

 

вътрешен

потенциал

 

 

 

 

планиране на дейностите

 

 

по-добра МТБ

 

 

 

подобряване работата

 

повишаване интереса към спорта

 

 

емоционална удовлетвореност на децата

 

удовлетвореност на децата и родителите

 

 

 

повишаване интереса

към проблема

 

емоционална удовлетвореност на учителите

 

подобряване работата

 

 

 

 

повишаване интереса

към ДГ

 

емоционална удовлетвореност на родителите,

 

повишаване интереса към здр. начин на живот и ДГ

 

 

 

 

подобряване хигиената и обслуж-ването на децата

 

по-добра технология