Обществен съвет

ДГ „Биляна“ има учреден Обществен съвет в състав, утвърден със заповед на директора № РД-09-69/7.10.2020 г .:

 Председател:

Атанаска Иванова Петкова – родител

 Членове:

Венцислава Венчова Апостолова – родител
Нина Паунова Велкова – родител
Катерина Цветкова Лавчева  – родител
Надя Сотирова – представител на финансиращия орган , гл. инспектор в отдел „Образование и бизнес развитие“

 Резервни членове:

Светослава Тодорова Дончева – родител
Яница Георгиева Атанасова – родител
Катрин Владимирова Бочукова – родител

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Информация за и от заседания на обществен съвет.