Дневен режим

  ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ Б И Л Я Н А “
гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул.”Златорог” № 3, тел.032-68-23-42, e-mail:  bilyana@dg.plovdiv.bg
УТВЪРДИЛ:……………….
Директор: В. Арнаудова
    Ігр     ІІгр   ІІІ гр. ІV гр.
Прием на децата 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.00
Дейност по избор
Утринно раздвижване
Закуска    8.30    8.30   8.30    8.00
ОСНОВНИ ФОРМИ/ доп.форми/ 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00
Подкрепителна  закуска 10.00 -10.15 10.00 -10.15 10.00 -10.15 10.00 -10.15
ОСНОВНИ ФОРМИ/ доп.форми 9.00-11.30  9.00 -11.30 9.00 -12.00 8.30 -12.30
игри на открито/
Обяд 11.30 -12.30 11.30 -12.30 12.00 -12.30 12.30 -13.00
Подг.за сън и сън 12.30 -15.30 12.30 – 15.30 12.30 -15.00 13.00 -15.00
Раздв.след сън,подг.за закуска 15.30 -16.00 15.30-16.00 15.00-16.00 15.00-15.30
закуска
ОСНОВНИ ФОРМИ/ доп.форми/ 16.00 -16.30 16.00-16.30 16.00 -16.30 15.50-16.50
игри,игри на открито,изпращане 16.30 -19.00 16.30 -19.00 16.30-19.00 17.00 -19.00